Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Flera cisterner på en anläggning

Här hittar du information om:

 • Regler och lagar som styr farlig verksamhet

 • Anläggningar inom Räddningstjänsten Syds område som omfattas av Sevesolagen samt lagen om skydd mot olyckor (farliga verksamheter)

 • Räddningstjänsten Syds kommunala plan för att hantera en olycka på farlig verksamhet 

 • Organisation och resurser vid en större olycka 

 • Hur du blir varnad vid en olycka och hur du agerar vid ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)

Lagar och direktiv

För att skydda oss människor och vår miljö från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor finns ett särskilt EU-direktiv om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (Sevesodirektivet). Sevesodirektivet har införts i svensk lagstiftning genom lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Det är viktigt att allmänheten vet hur en kan skydda sig vid en allvarlig kemikalieolycka. Därför har Räddningstjänsten Syd sammanställt informationen nedan. Räddningstjänsten ska också, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att  förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta ledde fram till det så kallade Sevesodirektivet. För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn.

Sevesodirektivet

Inom Sevesodirektivet finns två olika kravnivåer:

 • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen, hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
 • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Lag (2003:778 )om skydd mot olyckor

Begreppet farlig verksamhet finns i 2 kap. 4 i lagen om skydd mot olyckor (LSO) och är samlingsnamnet för sådana anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö och där verksamheten behöver komplettera den kommunala räddningstjänstens skadeavhjälpande förmåga. Det är Länsstyrelsen som beslutar om vilka verksamheter som omfattas av lagstiftningen och det är räddningstjänsten som utför tillsyn.

Företag som omfattas av 2 kap. 4 LSO är skyldiga att analysera riskerna för sådana olyckor som nämns ovan.

Farlig verksamhet inom Räddningstjänsten Syds område

Inom Räddningstjänsten Syds område finns anläggningar som omfattas av Sevesolagen - lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Plan för räddningsinsats

För Sevesoverksamheter på den högre kravnivån finns särskilda krav på planer för räddningsinsats. Både verksamheten och Räddningstjänsten Syd är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska gå till. Planeringen sker i samråd. Både räddningstjänstens kommunala plan och företagets interna plan för räddningsinsats ska förnyas och övas vart tredje år eller när det skett ändrade förhållanden som ger anledning att uppdatera planerna.  Vid uppdatering av den kommunala planen för räddningsinsats har även allmänheten möjlighet att lämna synpunkter.

Organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor vid farliga verksamheter och vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. Enligt gällande lagstiftning är det företagets skyldighet att komplettera räddningstjänstens skadeavhjälpande förmåga där det behövs. Detta görs genom att hålla eller bekosta kompletterande beredskap med personal och egendom. Om en olycka väl inträffat ska företaget även vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljö.

Samarbete

Vid olycka samverkar räddningstjänsten med berört företag, polis, sjukvård med flera. Vid långvariga insatser kan även personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster.

Som komplement till den kommunala räddningstjänstens resurser har sju oljebolag bildat och investerat i utrustning samt träffat avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall om beredskap och drift av SMC:s operativa verksamhet. Utöver ägarna har även andra företag som lagrar och hanterar petroleumprodukter tecknat samarbetsavtal med SMC.

Ett annat komplement är en samarbetsgrupp bestående av kemikalieföretag som bildat en Samarbetsgrupp för industrins resurssamling inför §2:4 (SAFIR), vars syfte är att ha beredskap för att kunna omhänderta kontaminerat släckvatten eller andra produkter som behöver tas om hand vid en inträffad olycka.

Varning - Viktigt meddelande till allmänheten

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Detta är Räddningstjänsten Syds sätt att varna för olyckor på Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter och kan exempelvis ske vid utsläpp av giftig gas, förgiftat vatten eller kraftig brandrök.

 • företag
 • privatperson
 • farlig verksamhet
 • VMA

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:00