Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Vopak_870.jpg

Vopak Logistics Nordic AB

Vopak Logistics Nordic AB ingår i den holländska koncernen Royal Vopak. I Sverige har Vopak terminaler på fyra orter; Göteborg, Malmö, Södertälje och Gävle. Företagets verksamhet inom Malmö oljehamn, liksom i övriga oljehamnar innefattar lagring och hantering av oljeprodukter, kemikalier och bitumen.

Vopak är ett oberoende lagringsföretag som lagrar produkter för kunder. Vilka produkter som lagras kan därför variera. Vi har strikta interna rutiner (Management of Change) för att styra upp säkerhets-, miljö- och kvalitetsaspekter vid byte av kunder och/ eller produkter. Vopak är certifierat enligt ISO 9001:2000.

Hantering

På terminalen finns ca 30 cisterner med tillhörande rörledningar, pumpar, ventiler m.m. Produkterna lossas från tankbåt vid Hamnens kajer via ledningar till depån. Utlastning sker i huvudsak till tankbil. Den totala omsättningen per år är ca 200 000 ton. Risker och vidtagna åtgärder Lagringen av metanol medför att företaget omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Den senaste Säkerhetsrapporten är från 2006. Den största identifierade risken är brand i samband med ett stort utsläpp av brandfarlig produkt. För att minska risken har bl. a. följande åtgärder vidtagits:

  • Administrativt ordersystem som ej accepterar större båtlaster än vad som ryms i tanken

  • Reducerad fyllnadsgrad i tankar

  • Oberoende överfyllnadslarm

  • Nivåövervakning (radarsystem)

  • Brandlarm

  • Skumsläckningsutrustning utlastningar

  • Utrustning och rutiner för hantering av spill

För att ytterligare minska risken för spridning av spill och underlätta släckinsatser kommer Vopak att invalla samtliga cisterner (inte bara för brandfarliga ämnen som regelverket kräver). Koncernens grundläggande säkerhetsregler, Fundamentals on Safety sätter klara minimikrav. Vi arbetar hårt inom hela företaget för att leva upp till dem.

Vi hanterar bland annat dessa farliga ämnen:

Ämne: Gasolja Egenskaper: Hälsoskadligt och miljöfarligt
Ämne: Tjockolja Egenskaper: Hälsoskadligt och miljöfarligt
Ämne: Metanol Egenskaper: Giftigt och mycket brandfarligt
Ämne: Organiska lösningsmedel Egenskaper: Hälsoskadliga, brandfarliga och miljöfarliga 

Ytterligare information kan fås av: Vopak Logistics Nordic AB
Oljevägen 18, Malmö
Telefon : 031- 64 83 00 eller vid jourärenden 040- 29 00 90
Hemsidor: www.vopak.com

Information till allmänheten-Oljehamnen