Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar såväl petroleum som förnybara produkter vid bolagets depå i Malmö oljehamn. Produkterna anlöper huvudsakligen med fartyg och distribueras ut med tankbilar till kunderna. Verksamheten bedrivs dygnet runt och är en viktig del i södra Sveriges energiförsörjning.

Risker vid hantering

I verksamheten hanteras brandfarliga vätskor, vilket medför att det finns risker förknippade med vår hantering. Riskanalys använts för att identifiera skadehändelser som kan innebära risk för allvarlig kemikalieolycka. Störst risk har stort produktutsläpp med åtföljande brand bedömts vara. Möjlig konsekvens av olycka kan på kort sikt vara negativ påverkan på djur- och växtliv i närområdet och besvär för människor som vistas i vindriktningen.

Förebyggande åtgärder Vårt övergripande mål är noll skador och inställningen är att alla olyckor kan undvikas. Därför bedriver vi ett omfattande förebyggande arbete inom hälsa, miljö och säkerhet.

Detta gör vi genom att:

  • Hantera produkterna enligt de skriftliga rutiner som finns upprättade

  • Systematiskt arbeta för att identifiera risker och förbättringar

  • Kontinuerligt utbilda all personal inom brandbekämpning, beredskap, utrymning, miljökunskap samt andra branschspecifika områden

  • Genomföra ”Säker Jobb Analys” i samband med alla nya projekt och arbeten

  • Rapportera och utreda alla tillbud och skador

  • Utföra kontroller och inspektioner enligt fastställda tidsintervaller

  • Upprätthålla en god standard på all utrustning genom ett regelbundet underhållsarbete och säkerhetshöjande investeringar Verksamheten är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000, samt miljöstandarden ISO 14001:2004. Säkerhetsrapport är senast inlämnad 2013.

Exempel på farliga ämnen:

Ämne: Bensin Egenskaper: Giftig, miljöfarlig och extremt brandfarlig

Ämne:  Etanol E85 Egenskaper: Giftig, miljöfarlig och extremt brandfarlig

Ämne: Diesel Egenskaper: Hälsoskadlig och miljöfarlig

Ämne: Flygfotogen Egenskaper: Hälsoskadlig och miljöfarlig

Ämne: Eldningsolja Egenskaper: Hälsoskadlig och miljöfarlig

Ämne: Etanol denaturerad 5% bensin Egenskaper: Giftig, miljöfarlig och extremt brandfarlig

Ämne:HVO (NExBTL Renewable Diesel) Egenskaper: Hälsoskadligt

Ämne: Fame (Fatty Acid Metyl Ester) Egenskaper: Hälsoskadligt

 

 

Circle K Terminal Sweden AB
Visitor address: Oljevägen 10
Postal address: 211 24 Malmö
http://corpo.couche-tard.com/en/business-units/europe/

Information till allmänheten-Oljehamnen