Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fabriksbyggnad

Voestalpine Böhler Welding AB

voestalpine Böhler weldCare AB (vBW) utvecklar och tillverkar ytbehandlingsprodukter för rostfritt stål, i huvudsak betprodukter. Verksamheten består av tillverkning av ytbehandlingsprodukter genom blandning. De tillverkade produkterna består i huvudsak av olika syror och tillsatsmedel, där fluorvätesyra och salpetersyra utgör huvudingredienserna.

Inom anläggningen hanteras en större mängd kemikalier som, vid en olycka, kan utgöra fara för människors hälsa och miljön. Anläggningen omfattas därför av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Inom anläggningen förekommer hälsofarliga ämnen i mängder som överskrider den högre kravnivån. Dessa ämnen utgörs av fluorvätesyra (71-75% ) och salpetersyra, och bolagets färdigvaror med innehåll av dessa ämnen i form av betpasta, betspray och betbad.

Kontaktuppgifter

voestalpine Böhler weldCare AB

Stenåldersgatan 7
21376 Malmö

Telefon: 040 288301

Webbplats: https://www.voestalpine.com/welding/se/

Hanterade ämnen

Fluorvätesyra är vätefluorid löst i vatten. Syran är kraftigt frätande, giftig och kan leda till allvarliga skador och död vid inandning av ångor eller vid hudkontakt.

Salpetersyra kan vara korrosiv för metaller och är giftig vid inandning. Symptomen är sveda i näsa och svalg, nysningar, hosta och andningsbesvär. Vid höga halter föreligger risk för lungskada.

Betpasta, betspray och betbad är grupper av bolagets tillverkade produkter och innehåller bland annat fluorvätesyra (ca 2-25 %) och salpetersyra. Produkterna klassificeras som dödliga vid hudkontakt, giftiga vid inandning samt frätande.

Vad kan hända?

Fluorvätesyra kan innebära fara för människors hälsa och miljön i omgivningen. All hantering av fluorvätesyra sker inomhus i invallade lokaler. På anläggningen kan det ske utsläpp av fluorvätesyra vid lossning eller inom produktionslokalerna med avgång av fluorvätesyra till luft. Fluorvätesyra förångas relativt lätt, särskilt vid brand, och därmed bildar giftiga gasmoln som innehåller vätefluorid. Vid en brand inom fluorvätesyralager, produktionslokaler eller inom färdigvarulager kan fluorvätesyra spridas med brandgaserna även utanför anläggningen. Även släckvattnet kan innehålla fluorvätesyra och om det sprids utanför anläggningen kan det påverka miljön.  

Anläggningen är byggd med en mängd säkerhetshöjande åtgärder, förebyggande och olycksbegränsande, för att förhindra spridning av framför allt fluorvätesyra och produkter med likande egenskaper till omgivningen, spridning av syraångor, uppkomst av brand och spridning av släckvatten.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s Tv-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Vill du läsa broschyren i sin helhet, klicka på bilden nedan: