Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uniper Thermal Power AB

Uniper Thermal Power AB (Öresundsverket) är ett naturgaseldat kraftvärmeverk med produktion av fjärrvärme och el. På anläggningen sker förbränningen av naturgas i gasturbinen för elproduktion. Därefter kan ångan tappas av till efterföljande ångturbin för produktion av fjärrvärme. Det finns även möjlighet att använda eldningsolja 1 som bränsle. Verksamheten vid Öresundsverket är sedan 2017 vilande.

Gasturbinanläggningen G24/G25 är ett elproducerande kraftverk som eldas med eldningsolja 1. Gasturbinerna är avsedda för spetslast samt som störningsreserv vid nätstörning eller akut effektbehov i det svenska kraftnätet.

Eldningsolja EO1 och EO5 förvaras i cisterner på anläggningen. Utöver eldningsolja hanteras vattenlöst ammoniak (24,5 %) på anläggningen. Naturgasen mellanlagras inte innan förbrukning utan kommer i rörledningar in till anläggningen.

Öresundsverket och gasturbinerna G24/G25 omfattas av den högre kravnivån till Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas till följd av dess hantering av eldningsolja 1 och eldningsolja 5.

Adress och kontaktuppgifter

Sydkraft Thermal Power AB (Uniper)

Postadress: Flintrännegatan 19B, 211 24 Malmö

Besöksadress: Flintrännegatan 19B, 211 24 Malmö

Telefon: 0771-765 765

Webbplats: https://www.uniper.energy/sverige/

Hanterade ämnen

Eldningsolja 5:

Farligt vid förtäring eller kraftig inandning, irriterande vid kontakt med hud.

Miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer.

Eldningsolja 1:                     

Brandfarlig vätska, hälsoskadligt vid förtäring eller kraftig inandning, irriterande vid kontakt med hud. Miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer.

Ammoniak:                           

Frätande. Risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med stark värmeutveckling som följd. Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor

Naturgas:

Brandfarlig gas

Vad kan hända?

En allvarlig kemikalieolycka med stora miljökonsekvenser kan uppstå genom ett stort utsläpp av eldningsolja. Sådana händelser kan exempelvis utgöras av omfattande oljeläckage från ledning eller annan utrustning i samband med lossning av fartyg, vilket medför oljeläckage till hamnbassäng och därigenom miljöskada genom spridning av olja i havet. En allvarlig kemikalieolycka med stora miljökonsekvenser kan också uppstå genom ett stort oljeläckage från markförlagd ledning vid lossning. Eldningsolja kan då spridas via fyllnadsmassor ner till grundvattnet samt till hamnbassäng. Detta kan medföra stora miljöskador genom förorening av mark och grundvatten samt spridning av olja i havet. Ett cisternhaveri där en eller flera cisterner rämnar och olja sprids utanför invallningen kan också medföra stora miljöskador genom förorening av mark och grundvatten samt spridning av olja i havet.

Ett stort utsläpp av ammoniaklösning (24,5%) kan få stora konsekvenser för både människa och miljö. Mycket stora utsläpp av ammoniaklösning kan uppkomma om tanken imploderar, vid utpumpning eller vid tankbrott. Stora utsläpp kan uppkomma i samband med läckage vid lossning från lastbil eller läckage från tanken via packningar.

Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för en allvarlig olycka. Oljecisternerna är placerade inom invallningar och oljecisternerna tomrörssystem som räddningstjänsten kan använda för skuminföring. Även ammoniakcisternen är placerad i en invallning. Vidare finns det finns larm- och övervakningssystem, skalskydd samt en organisation för att hantera nödlägen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s Tv-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Bild för - Framsida broschyr Uniper 2020.jpg