Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Scandinavian Tank Storage AB Malmö Tank Storage AB

I Malmö lagrar och hanterar bolagen petroleumprodukter i sådan omfattning att de omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Gemensam adress till de båda bolagen:

Oljevägen 28
211 24 Malmö

Adress till gemensamt huvudkontor:

Sven Källfeltsgata 201
426 71 Västra Frölunda
Växelnummer: 031-769 00 00

Scandinavian Tank Storage AB (STS) är ett lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för petroleumprodukter i Malmö Oljehamn. Hanteringen vid terminalen omfattar lossning av produkt från fartyg, lagring av produkt i cistern samt utlastning av produkt till fartyg och till tankbil. Överpumpning till annan depå kan också förekomma. Även hantering av sockerlösningar i form av lossning av lastbilar och fartyg, lagring, lastning av lastbilar och fartyg förekommer.

Malmö Tank Storage AB (MTS) är ett lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för petroleumprodukter i Malmö Oljehamn. Hanteringen vid terminalen omfattar lossning av produkt från fartyg, lagring av produkt i cistern samt utlastning till tankbil. 

Hanterade ämnen på STS

Gasolja – Hälsoskadlig, miljöfarlig

Tjockolja – Hälsoskadlig, miljöfarlig

Flygfotogen – Hälsoskadlig, miljöfarlig, brandfarlig

Sockerlösningar

Hanterade ämnen på MTS

Bensin – Giftig, miljöfarlig, extremt brandfarlig

HVO – Hälsoskadlig

Diesel – Brandfarlig, hälsoskadlig, miljöfarlig

Vad kan hända?

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats. De största riskerna kan härledas till om det skulle uppstå ett läckage av de kemiska produkterna.

Ett läckage av brandfarliga kemiska produkter riskerar att antändas vilket leder till brand och/eller explosion. Detta kan innebära skador på personal och anläggning. Röken kan också ge upphov till besvär för andra människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne samt var den inträffat. Möjliga åtgärder är kylning, släckning, avbrinning samt efterföljande sanering.

Ett läckage eller spill av kemiska produkter kan förorena luft, mark och/eller vatten. Metod för att hantera ett sådant utsläpp beror på typ av ämne, utsläppets storlek samt var det uppstått. Möjliga åtgärder är invallning, inlänsning, uppumpning samt efterföljande sanering.

Företaget har genomfört riskutredning av verksamheterna och detta arbete har bland annat resulterat i beredskapsplaner med rutiner och checklistor som utarbetats i samråd med räddningstjänsten.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen

Information till allmänheten- Oljehamnen

(Klicka på bilden för att öppna)