Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Scandinavian Tank Storage AB

I Malmö lagrar och hanterar bolaget petroleumprodukter i sådan omfattning att verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen av den högre graden. Säkerhetsrapport för verksamheten har lämnats in till berörda myndigheter..

Verksamhetens omfattning/aktiviteter

Scandinavian Tank Storage AB är ett lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för petroleumprodukter i Malmö Oljehamn. Hanteringen vid terminalen omfattar lossning av produkt från fartyg, lagring av produkt i cistern samt utlastning av produkt till fartyg. Överpumpning till annan depå kan också förekomma. Tillstånd för utlastning till tankbil finns men verksamheten pågår inte för närvarande.

Ämnen som hanteras:

 
Trivialnamn/generisk benämning Faroklassificering

Farliga egenskaper

Fotogen H226-304-315-336-411 brandfarlig vätska och ånga, kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, irriterar huden, kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Light Cycle Oil, hydrotreated (LCO) H304-315-332-350-373-410 kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, irriterar huden, skadligt vid inandning, kan orsaka cancer, kan orsaka organskador, mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Dieselolja,
(D 10) Eldningsolja nr 1
H226-304-315-332-351-373-411 brandfarlig vätska och ånga, kan vara dödligt vid
förtäring om det kommer ner i luftvägarna, irriterar huden, skadligt vid
inandning, misstänks kunna orsaka cancer, kan orsakas organskador, giftigt för
vattenlevande organismer med långtidseffekter
Fuel Oil H332-350-361-373-410 skadligt vid inandning, kan orsaka cancer, misstänks
kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet, kan orsakas organskador, giftigt
för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Återstoder atmosfäriskt torn (FO) H304-332-350-361-373-410, EUH066 kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, skadligt vid inandning, misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet, kan orsakas organskador, giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
Gasolja
(VGO) väteavsvavlad tung vakuum
H304-332-350-361-373-410 kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, skadligt vid inandning, misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet, kan orsakas organskador, giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Hybride Fuel Oil(Marine Residual Fuel) H304-315-332-350-351-361d-373-400-410-411-EUH066 kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, irriterar huden, skadligt vid inandning, kan orsaka cancer, misstänks kunna orsaka cancer, misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet, kan orsaka organskador, mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Varningssystem i händelse av olycka

I händelse av olycka är anläggningen försedd med olika varningssystem.

Terminalen har ett nivåövervakningssystem installerat i samtliga cisterner. Nivåmätning och larm vid högnivå, höghögnivå samt vid sjunkande nivå i cistern. Systemet är utrustat med dubbla larmfunktioner. Nivåövervakningssystem genererar ett akustisk och optiskt larm i form av siren och saftblandare på depåerna.

Vid eventuellt utsläpp som når rörsystem för oljeförorenat avlopp (OFA) larmar oljeavskiljare med optiskt larm och oljeutsläpp som når dagvattensystem renderar i larm samt automatisk stängning av ventiler. Larm ger en optisk signal i form av lampor som tänds på byggnader i anslutning till respektive sensor.

Vid eventuellt utsläpp eller brand spärras aktuellt område av för att förhindra obehöriga tillträde till området.

Information om tillsyn av myndigheter

Senaste tillsynen enligt Sevesodirektivet utfördes av länsstyrelsen Skåne samt Arbetsmiljöverket 2015-02-05. Gällande säkerhetsrapport uppdaterades 2015-03-31.

 

Ytterligare information kan fås av :

Terminalchef
Telefon: 040 – 689 18 59
Mobil: 0706-89 18 59

Scandinavian Tank Storage AB
Sven Källfeltsgata 201
426 71 Västra Frölunda
www.scandinaviantankstorage.com

Information till allmänheten-Oljehamnen