Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nordic Storage AB

Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier.

Denna lagring och hantering sker i tankterminaler och bergrumsanläggningar i ett flertal hamnstäder i Sverige och Danmark. Den totala lagringskapaciteten i egna, marknadsförda samt inhyrda anläggningar uppgår till ca 2 miljon kubikmeter. I Malmö lagrar och hanterar bolaget petroleumprodukter i sådan omfattning att verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen. Produkterna levereras vanligen in med fartyg och lastas ut till fartyg eller tankbil. Även överpumpning från/till andra cisterner i hamnen skall vara möjlig via det lokala och hamnens ledningssystem.

Merparten av de produkter som hanteras på depån kan vara farliga för människor och miljö varför kraven på en säker och kontrollerad lagring och hantering är höga. Olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Vid ett utsläpp kan förorening av mark och vatten ske och djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt komma att påverkas negativt. Vid en större brand bildas sannolikt rök som kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen.
För att bedriva en så säker och kontrollerad verksamhet som möjligt så erhåller berörd personal kontinuerligt utbildning och övning i brand-, miljö- och säkerhetsrisker. Cistern- och ledningssystem kontrolleras i enligt med gällande regler och bestämmelser och verksamheten analyseras kontinuerligt avseende risker. Identifierade risker följs upp och förebyggs genom hälsokontroller, riskanalyser, avvikelserapporter, brandinspektioner, miljöinspektioner samt tekniska lösningar såsom till exempel olika sorters larm. Depån är utformad för att minimera risken för olyckor och begränsa skadeverkningar av olyckor. Vid en eventuell släckningsinsats så har bolaget utöver den kommunala räddningstjänsten avtal med Släckmedelscentralen för storskalig brandsläckningsinsats samt är medlem i SAFIR för omhändertagande av det släckvatten som kan uppkomma vid brand.

Vi hanterar bland annat dessa farliga ämnen:

Ämne: Gasolja Egenskaper: Hälsoskadligt, miljöfarligt

Ämne: Tjockolja Egenskaper: Hälsoskadligt, miljöfarligt

Den senaste säkerhetsrapporten för verksamheten är inlämnad 2014.

För mer information kontakta: Nordic Storage AB

Oljevägen 28, 211 24 Malmö
Telefon: 040 – 29 88 50
Fax: 040 - 29 55 30
E-mail: malmo@nordicstorage.se
Hemsida: www.nordicstorage.se

Information till allmänheten-Oljehamnen