Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inter Terminals Sweden AB:s anläggning

Inter Terminals Sweden AB

Inter Terminals Sweden AB är ett lagringsföretag av petroleumprodukter och kemikalier. På anläggningen i Malmö lagrar och hanterar Inter Terminals oljeprodukter, kemikalier och bitumen i sådan mängd att anläggningen omfattas av högre kravnivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

På terminalen finns 34 cisterner, i vilka Inter Terminals lagrar produkter för kunds räkning. Vilka produkter som lagras och omsättningen av dessa varierar därför med efterfrågan. Produkterna lossas huvudsakligen från fartyg till cistern och lastas sedan ut till tankbil.

Adress och kontaktuppgifter

Oljevägen 18, 211 24 Malmö
Tel. 040-29 00 29
http://www.interterminals.com/

Hanterade ämnen

Petroleumprodukter Hälsoskadligt, miljöfarligt
Metanol  Giftigt, brandfarligt
Polymeriserande kemikalier  Hälsoskadligt, brandfarligt
Organiska lösningsmedel  Hälsoskadligt, brandfarligt, miljöfarligt
Kaliumhydroxid (Lut) Frätande
Bitumen  Brännskaderisk vid het produkt

                        

Vad kan hända?

Det är främst vid produktförflyttning i samband med lossning och lastning som det finns risk för olyckor.  Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Underhållsarbete på produktsystemen är också ett riskmoment.

Om ett produktutsläpp skulle uppstå kan det förorena mark och/eller vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan påverkas negativt av en olycka. Produkter som hanteras på terminalen kan orsaka hälsoeffekter vid direkt exponering vid ett större utsläpp. Däremot bedöms allmänheten inte komma att skadas på grund av verksamhetens placering inom hamnens område. Metod för att hantera ett sådant utsläpp beror på typ av ämne, utsläppets storlek samt var det uppstått. Möjliga åtgärder är invallning, inlänsning, uppumpning, utspädning, neutralisation samt efterföljande sanering.

Om utsläppet består av brandfarliga ämnen kan en brand eller explosion uppstå. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne samt var den inträffat. Möjliga åtgärder är kylning, släckning, avbrinning samt efterföljande sanering.

Vid utsläpp, brand och polymerisation med påföljande exoterm reaktion kommer i första hand terminalens område att drabbas, men i en konsekvensanalys har Inter Terminals identifierat potentiella effekter på närliggande anläggningar i hamnen. Området är avsatt för industriverksamhet och riskbilden har bedömts vara acceptabel. Allmänheten vistas inte inom området och känslig bebyggelse finns inte i närheten.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Information till allmänheten- Oljehamnen

(Klicka på bilden för att öppna)