Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar såväl petroleum som förnybara produkter vid bolagets depå i Malmö oljehamn. Produkterna anlöper huvudsakligen med fartyg och distribueras ut med tankbilar till kunderna. Verksamheten bedrivs dygnet runt och hanterar brandfarliga vätskor i sådan mängd att anläggningen omfattas av den högre nivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Adress

Oljevägen 10, 211 24 Malmö
Telefon 08-4296000

Hanterade ämnen

 • Bensin Giftig, miljöfarlig, extremt brandfarlig
 • Etanol E85 Giftig, miljöfarlig, extremt brandfarlig
 • Diesel Hälsoskadlig, miljöfarlig
 • Flygfotogen Hälsoskadlig, miljöfarlig
 • Eldningsolja Hälsoskadlig, miljöfarlig
 • Etanol denaturerad 5% bensin Giftig, miljöfarlig, extremt brandfarlig
 • HVO (NExBTL Renewable Diesel) Hälsoskadlig
 • Fame (Fatty Acid Metyl Ester) Hälsoskadlig

Vad kan hända?

I verksamheten hanteras brandfarliga vätskor, vilket medför att det finns risker förknippade med hanteringen. Störst risk har stort produktutsläpp med åtföljande brand bedömts vara. Möjliga konsekvenser av olycka kan på kort sikt vara negativ påverkan på djur- och växtliv i närområdet och besvär för människor som vistas i vindriktningen. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne samt var den inträffat. Möjliga åtgärder är kylning, släckning, avbrinning samt efterföljande sanering.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

 • Gå in inomhus
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Information till allmänheten- Oljehamnen

(Klicka på bilden för att öppna)