Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

AVEBE Stadex tillverkningsanläggning

AVEBE Stadex AB

AVEBE Stadex verksamhet vid Kopparbergsgatan i Malmö omfattar tillverkning av stärkelseprodukter.

Basråvaran består av stärkelse utvunnen ur potatis, majs, tapioka och vete. Stärkelseprodukterna tillverkas genom behandling av stärkelsen med fysikaliska och/eller kemiska processer. Beroende på val av kemikalie och processbetingelser erhålls olika typer av stärkelseprodukter. Produktionen bedrivs kontinuerligt dygnet runt.

Vid Stadex anläggning på Kopparbergsgatan lagras och hanteras brandfarliga ämnen. Huvudsakliga riskkällan i verksamheten är hanteringen av propylenoxid med brand och explosion som möjliga konsekvenser.

AVEBE Stadex har en policy för säkerhet, hälsa och miljö. Policyn syftar bl.a. till att förebygga händelser som kan innebära risk för människor, miljö och egendom samt att begränsa konsekvenserna vid sådana händelser. Rutiner och instruktioner för kemikaliehantering finns.

Ämnen som hanteras:

Ämne: Propylenoxid Egenskaper: Mycket brandfarligt, kan ge cancer samt är farligt vid inandning.

Ämne: Fosforoxiklorid Egenskaper: Mycket giftigt vid inandning.

Ämne: Propylenoxid i pågående reaktionsblandning Egenskaper: Mycket brandfarligt, kan ge cancer samt är farligt vid inandning.

Ämne: Ättiksyraanhydrid Egenskaper: Brandfarligt och frätande.

Ämne: Lösning av Ättiksyreanhybrid och 10% Adipinsyra Egenskaper: Brandfarligt och frätande.

Ytterligare information kan fås av:

AVEBE Stadex
Kopparbergsgatan 31 214 44 Malmö
Tel: 040-32 47 00

Hemsida: www.stadex.se

Information till allmänheten - Stadex

(För att läsa mer, klicka på bilden)