Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E.ON Värme Sverige AB (Heleneholmsverket)

E.ON Värme Sverige AB (Heleneholmsverket) består av två huvudsakliga anläggningsdelar; Heleneholms kraftvärmeverk (HVK) och Heleneholms fjärrvärmecentral (HFC).

Anläggningarna ägs och drivs av E.ON Värme Sverige AB. Heleneholms kraftvärmeverk (HVK) är en förbränningsanläggning för produktion av värme och el. Ångpannor drivs framförallt med naturgas, men tjockolja EO5 användas i sällsynta fall. Naturgasen tas från distributionsnätet och mellanlagras inte på HVK. Heleneholms fjärrvärmecentral (HFC) är placerad på samma fastighet som HVK och byggnaderna är sammanbyggda. Fjärrvärmecentralen har naturgas som huvudbränsle, men både lätt (EO1)- och tjockolja (EO5) kan användas.

Inom anläggningsområdet finns även Heleneholms mät- och reglerstation (HMR) som ingår i naturgasnätet som ägs och drivs av systerbolaget E.ON Gas Sverige AB. På anläggningen finns cisterner ovan mark samt under mark för lagring av olja. Helenehomsverket utgör farlig anläggning enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Adress och kontaktuppgifter

E.ON Värme Sverige AB

Heleneholmsverket

Erikfältsgatan 24

214 55 Malmö

040-255000

Webbplats: www.eon.se

Hanterade ämnen

Eldningsolja 5:                     

Giftig. Kan ge cancer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Svavelväte, H2S:                    

Kan frigöras vid upphettning. Skadligt för vattenorganismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.

Naturgas:                              

Brandfarlig gas, består mestadels av metan.

Vad kan hända?

Naturgas är en brandfarlig gas och vid ett utsläpp kan gasen lätt antändas. Naturgas är en lätt gas och vid ett utsläpp av gas stiger gasen eftersom den är lättare än luft. Naturgas levereras under högt tryck till anläggningen. Vid en brand i naturgas kan jetflammor bildas.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s tv-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation