Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunal plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats för Sevesoföretag inom Räddningstjänsten Syds insatsområde.

Här hittar du dokumentet som beskriver hur Räddningstjänsten Syd hanterar bestämmelsen om planer för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).

Kommunal plan för räddningsinsats (Dokumentet öppnas som en pdf).

Revidering av kommunal plan för räddningsinsats

För att avgränsa och ingripa mot olyckor vid vissa anläggningar som hanterar stora mängder farliga kemikalier finns en särskild plan för kommunal räddningsinsats.

Krav på kommunal plan följer av 3 kap 6§ (2003:789) förordning om skydd mot olyckor. Exempel på verksamheter som omfattas av den högre kravnivå enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sk. Seveso högre objekt). Planen ska övas och revideras regelbundet, dock minst vart tredje år. Vid revidering av planen ges allmänheten och berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den fastställs.

 

Just nu pågår revidering av kommunal plan för räddningsinsats. Fram till 2018-09-30 välkomnas synpunkter på nedanstående förslag:

Förslag till kommunal plan juni 2020

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta Räddningstjänsten Syd via info@rsyd.se. Skriv ”Kommunal plan för räddningsinsats” i ämnesraden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar mer om kommunal plan för räddningsinsats på sin hemsida:

Klicka här för att komma till MSB:s hemsida