Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kollage av bilder som visar skador efter brand

1. Brand i kök, glömd spis vid matlagning. 2. Brand i sovrum, nedfallen sänglampa. 3. Anlagd brand i trapphus. 4. Brand efter ogräsbränning med gasollåga. 5. Anlagd brand i källarförråd. 6. Containerbrand på skolgård.

Mer om olycksundersökningar

Räddningstjänsten Syd utvärderar och analyserar olyckor och insatser inom förbundet för att utreda orsak och händelse och därmed försöka förebygga liknande olyckor. Det görs i samverkan med polis, rättsväsende, försäkringsbolag och andra myndigheter.

Hur ser en undersökning ut

Vid bränder undersöker vi brandorsak och spridning samt risken för människors liv och hälsa. Olycksundersökningarna inleds med en dokumentinformation där du kan se diarienummer, ärenderubrik samt vem som är handläggare för undersökningen. Sedan följer en inledning där anledningen till undersökningen beskrivs. Till exempel:

"Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller under Räddningstjänsten Syds fastställda kriterier för utökad olycksundersökning, eftersom den kunde resulterat i allvarliga personskador."

Därefter följer en beskrivning av objekt, förlopp, orsak, slutsatser och förslag till åtgärder.

Olika typer av undersökningar

Undersökningarna skiljer sig åt beroende på om det är bränder i byggnader eller bränder utomhus, eftersom spridningsrisken och risken för personskador är betydligt större när det gäller brand i byggnad. 

För trafikolyckor och andra olyckor genomförs också utredningar som kan gälla metoder för losstagning eller förslag på ändring av särskilt olycksdrabbade vägavsnitt. 

Vårt utredningsmaterial används som underlag till vårt förebyggande arbete både internt och externt.

Bränder i byggnad

Bostäder

Den vanligast förekommande branden är i bostäder i flerfamiljshus. Oftast i köket, därefter sovrum och vardagsrum. Bränder i källare, trapphus och balkonger förekommer också.

Brand i kök

Startplatsen för brand i kök är på spisen och anledningen är oftast matlagning som leder till torrkokning eller brand i upphettad olja. En annan vanlig orsak är brännbart material på eller nära spisen. 

Brand i sovrum

Bränderna i sovrummet är ofta relaterade till rökning eller lampor som fallit ner i sängen men även stearinljus förekommer som brandorsak. Stearinljus orsakar annars oftare bränder i vardagsrum. 

Orsak

Bränder i bostäder startar oftast på grund av slarv, glömska eller sjukdomstillstånd. Rökningsrelaterade bränder förekommer dock på alla platser i bostäder.

Brand i källare/trapphus

Bränder i källare och trapphus är oftast anlagda. En vanlig brand i källare är i förråd, branden kan ha startats för att dölja ett inbrott. I trapphuset startar bränder oftast i barnvagnar, armaturer och annat löst material som kan finnas där.

Vid balkongbränder orsakade av lagring av stor mängd brännbart material finns det risk för spridning till lägenheten och angränsande lägenheter.

Brandceller

Flerbostadshus är uppdelade i brandceller vilket innebär att varje lägenhet, trapphus och källare är egna brandceller och ska motstå brand i minst 60 minuter. Balkongen ingår i lägenhetens brandcell. Det är viktigt att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten. Om det börjar brinna kan du begränsa spridningen genom att stänga alla dörrar till branden när du lämnar lägenheten.

Brand i villa

Bränder i villor eller motsvarande förekommer mer sällan. Men orsak och plats är samma som för flerbostadshus. 

I denna typ av byggnad startar även bränder på grund av grilkol som antänder träaltan, samt för kraftig eldning i spisar/kaminer med brand i träkonstruktioner. En annan orsak är ogräsbränning med gasol för nära byggnad. 

Släck grillkol med vatten och, förvara den i obrännbar behållare som ställs utanför byggnaden. 

En vanlig kamin ska inte eldas med mer än 2-3 kg ved/timme och veden ska vara torr för att minska sotbildningen i skorstenen.

Återbesök

För att följa upp händelserna i bostäder så gör vi återbesök efter varje insats för att dokumentera händelsen och kunna använda erfarenheterna i det förebyggande arbetet.

Skolor, vårdanläggningar och övriga byggnader 

Bränder i skolor förekommer och den vanligaste orsaken är att branden är anlagd under skoltid. Dock har förebyggande åtgärder som larm och uppföljning av händelserna begränsat skadorna.

I övriga byggnader förekommer väldigt sällan bränder och de eventuella händelserna är ofta rena olyckshändelser. Skadorna blir ofta begränsade eftersom vårdanläggningar, hotell och liknande verksamheter är utrustade med larm och har krav på sig om ett effektivt förebyggande arbete.

Bränder utanför byggnad

Bilar

Bilar står för den vanligaste branden i förbundet. Räddningstjänsten larmas till ca 18 bilbränder/månad, oftast utomhus med flera fordon inblandade. Det skapar stor oro i de områden som drabbas.

Bilbränderna är i nästan samtliga fall anlagda med brandfarlig vätska. Det är väldigt ovanligt att moderna bilar börjar brinna av sig själv. Fordonen är idag inredda så att brand inte ska kunna ske, utan en yttre påverkan måste till för att det ska börja brinna.

Räddningstjänsten Syd har tillsammans med polis och försäkringsbolag under drygt fem år samarbetat för att komma åt brottsligheten kring bilbränder. Det var inledningsvis bedrägeribrott men har över tiden övergått till skadegörelse i stor skala. Antalet bränder har inte minskat trots samverkansåtgärderna. Fler aktörer borde engagera sig för att komma åt dessa bränder.

Samverkan och åtgärder tillsammans med fastighetsägare, med garage som förstärkt skalskydd och larmfunktioner i byggnaderna, har gjort att antalet bränder i dessa minskat. Det finns även exempel på förbud att parkera i garagen på grund av för stort antal bilbränder och därmed stora skador. 

Övriga bränder

Containers och sopkärl brinner också men de är oftast placerade en bit från byggnader (5 m) och därmed minskar risken för spridning till byggnad.