Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Nyabrandmänpåbarbara870.jpg

Pressinformation om Lärandekonferensen

I fem år har Räddningstjänsten Syd arbetat med projektet En brandstation för alla (BFA), delfinansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet - som vi har uppnått - var att skapa tre numerärt jämställda arbetslag på distrikt Lund, att bidra till ett hållbart arbetsliv och att bidra till att skapa en arbetsplats som är fri från kränkningar och särbehandling. Idag finns det lika många kvinnor som män i tre av fem arbetslag på brandstationen i Lund.

Uppdraget från MSB handlade också om att sprida kunskaper och erfarenheter från projektet. Därför arrangerar vi under två dagar en Lärandekonferens. Under två dagar kommer representanter från hela räddningstjänstsverige att mötas i Malmö där de får uppleva vår resa – från motstånd till uppnått mål och vidare in i framtiden.

Brandstation för alla
Projektet har haft sin bas på brandstationen i Lund men aktiviteter och effekter spreds över hela räddningstjänstförbundet, som utgörs av medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Under projekttiden tog vi fram flera metoder för förändring som nu används i den dagliga verksamheten. Exempelvis ett mentorskapsprogram för studenter och nyanställda.  En annan metod är Samtal om normer och attityder (SONA), som synliggör och förändrar de normer som råder på arbetsplatsen.   Under konferensen kommer deltagarna att få smakprov på båda metoderna.

Provade arbetsuppgifter – blev anställd
Inom ramen för projektet arrangerades ett flertal aktiviteter som prova-på dagar där nyfikna fick testa sjukvård, att arbeta med hydrauliska verktyg och genomföra en simulerad rökdykning. Linda Lindqvist besökte en av de första prova-på dagarna i Lund, och gick sedan brandmannautbildningen SMO (Skydd mot olyckor). Hon arbetar idag som brandman på station Lund. Projektet besökte också SMO-utbildningarna i Revinge och Sandö för att informera både om projektet och om hur vi arbetar med räddningstjänstens breddade uppdrag. 

Så blir du brandman
För att bli brandman läser du den tvååriga eftergymnasiala utbildningen SMO (Skydd mot olyckor). Utbildningen finns i Revinge i Skåne och Sandö i Ångermanland.

MSB:s roll i projektet 
Hösten 2010 beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utse Räddningstjänsten Syd till En brandstation för alla. Det innebär att stationen i Lund ska vara en plats för att prova ut nya tekniker och metoder som underlättar arbetet för både män och kvinnor. Arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och ett gott exempel genom en jämn könsfördelning. I avtalet med MSB ingår också ett ansvar för att sprida erfarenheterna till andra räddningstjänster.

Antal anställda för respektive kategori är ett ögonblicksvärde för den 31/12 respektive år. Frågeställningarna har även varierat något under åren beträffande vilken kategori som efterfrågas (BM/SL/YB etc). Organisationsförändringar och nya operativa ledningsfunktioner påverkar också antalet redovisade i framförallt heltidskategorin.


Lägesbilden 2015

204 operativa heltidsbrandmän varav 20 är kvinnor 111 deltidsbrandmän varav 2 är kvinnor


Räddningstjänsten Syd 

Vi är räddningstjänsten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vi arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt årets alla dagar. Vår vision är ” ett olycksfritt samhälle”.

Vi vill vara en räddningstjänst för alla. Räddningstjänsten möter nya utmaningar i takt med att samhället förändras och utvecklas. Med en självklar och integrerad mångfald och jämställdhet blir vi bättre på att skapa de goda möten som är en förutsättning för att förebygga olyckor och genomföra insatser på ett effektivt sätt.

Räddningstjänsten Syd har 456 anställda. Av dessa är 204 heltidsbrandmän och styrkeledare. 105 personer är Räddningspersonal i beredskap, vilket innebär att de har en annan huvudarbetsgivare. Detta kallades tidigare för deltidsbrandman. Övriga yrkesgrupper är bland annat brandingenjörer, riskhanteringsingenjörer, utbildare, instruktörer, tekniker, tillsynsförrättare, styrkeldare, befäl och administrativ personal.