Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om projektet

Här hittar du dokument från projektet Brandstation för alla.

Projektplan 2011

Projektplan 2012

Projektplan 2014

Syftet med projektet är att på ett bättre sätt

  • Nå visionen om ett olycksfritt samhälle och de övergripande effektmålen som förbundet har fastställt utifrån uppdraget från medlemskommunerna. 
  • Skapa förutsättningar att uppnå en personalsammansättning som bättre speglar det samhälle vi verkar i.
  • Möjliggöra för alla anställda att vara respekterade och värdefulla, oavsett kön, bakgrund, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.  

Projektmål 2015
Projektmålet 2015 är att distrikt Lund är en jämställd arbetsplats med tre operativa arbetslag av fem möjliga numerärt jämställda, ha en god arbetsmiljö samt att arbetsplatsen skall vara fri från diskriminerande och kränkande behandling. 

MSBs roll i projektet
Hösten 2010 beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att utse Räddningstjänsten Syd till ”En brandstation för alla”. Det innebär att stationen i Lund ska vara en plats för att prova ut nya tekniker och metoder som underlättar arbetet för både män och kvinnor. Arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och ett gott exempel genom en jämn könsfördelning. I avtalet med MSB ingår också ett ansvar för att sprida erfarenheterna till andra räddningstjänster. MSB har anslagit sammanlagt fem miljoner kronor till det femåriga projektet som utlystes bland Sveriges alla räddningstjänster. Nio räddningstjänster ansökte om att få bli mönsterstation.

Läs mer om arbetet för jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten på MSBs hemsida.

Bild för - BFASiffror2.jpg