Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - HPwebbize3.jpg

Handlingsprogram 2016-2019

Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta ett handlingsprogram. Räddningstjänsten Syds nya handlingsprogram beslutades av direktionen i december 2015. Det utgår både från LSO och våra medlemskommuners uppdrag. Som vårt övergripande styrdokument ligger det till grund för hela verksamheten.

Handlingsprogrammet beskriver målen för verksamheten och vilka risker som kan kräva räddningsinsatser. Vi går också igenom vår förmåga att genomföra räddningsinsatserna och berättar om hur vi planerat den olycksförebyggande verksamheten. 

Vår vision ”Ett olycksfritt samhälle” är utgångspunkten, med den gör vi ett tydligt ställningstagande där vi arbetar i riktning mot ett olycksfritt samhälle. Handlingsprogrammet handlar därför också om hur vi hjälper dig och alla andra i vårt område att ta sitt ansvar för liv och säkerhet.

Handlingsprogrammet beskriver i tre kapitel:

  • Vad vill vi uppnå? Om vision och förhållningssätt, effektmål, uppdrag och kort om den enskildes eget ansvar att skydda sig mot olyckor.
  • Vad är problemet? Riskstudie om vilka risker som finns i vårt område, vilka olyckorna är, hur de uppstår och vem som drabbas av dem.
  • Vad gör vi åt det? Om vår förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Läs hela handlingsprogrammet (66 sidor) här
eller kortversionen (12 sidor) här!


Förbundsdirektör/räddningschef Per Widlundhs introducerande ord (dec 2015):

Den bästa olyckan är den som inte händer!
Igår, den 15 december, beslutade direktionen för Räddningstjänsten Syd om ett nytt handlingsprogram för perioden 2016 – 2019.

Arbetet med detta program har pågått i mer än ett år och riktningen är tydlig; Vi ska fortsätta det framgångsrika arbete som präglat den gångna perioden. En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. Allas självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under och efter en olycka.

Denna inledning till vårt handlingsprogram sätter olyckshanteringen i ett samhällsperspektiv och riktar uppmärksamheten mot dem vi är till för. Detta är utgångspunkten för vår verksamhet de kommande åren. Visionen om ett olycksfritt samhälle gäller fortfarande och effektmålen fokuserar i ännu högre grad på nyttan för den enskilde med Räddningstjänsten Syd.

Ökad trygghet, färre olyckor, ökad kunskap hos den enskilde och snabba, effektiva insatser är nyckelord i programmet. För att kunna nå våra mål ska vi satsa ännu mer på det förebyggande uppdraget och vi ser en social dimension med bl.a. målgruppsanpassning, frivillighet, nätverksbyggande och social trygghet som viktiga områden att utveckla för att fler ska kunna agera, både förebyggande och vid en olycka.

Brand i bostad och mångfald och jämställdhet är några områden som vi prioriterat under åren och där är vi bland de bästa i landet. Nu ska fler områden utvecklas, utan att vi tappar fokus och kvalitet i det vi redan gör bra. I handlingsprogrammet anger direktionen områden som särskilt angelägna; fördjupa samverkan med medlemskommunerna, utveckla det olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet vad avser fler aktörer och nya metoder, bli en lärande organisation samt utveckla ett mångsidigare och smidigare utnyttjande av vår organisation. De resulterar i flera uppdrag där några startar redan 2016.

Per Widlundh
förbundsdirektör