Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - hjarta_rsyd_870.jpg

Tillsammans kan vi agera

Under #LarmetGår samlas berättelser från räddningstjänster som en del av #MeToo. Räddningstjänsten Syd har nolltolerans mot alla former av kränkningar och diskriminering. Linda Kazmierczak, förbundsdirektör, välkomnar uppropet.

- Jag välkomnar detta. Berättelserna blir säkert obehagliga för många, men problemet behöver bli synligt för alla så att vi kan agera mot det. För agera ska vi.

Så vad gör vi?
Vi har under många år jobbat med jämställdhetsfrågor, likabehandling och ett inkluderande arbetsklimat. Både i projektform, genom utbildning och i vår dagliga verksamhet. Ett exempel är en grundutbildning i tillämpad jämställdhet som alla medarbetare deltar i. Ett annat exempel är regelbundna samtal om normer och attityder. Syftet är att vi alla ska kunna agera och markera om något händer på arbetsplatsen. Genom att öka medvetenheten och lära av varandra skapar vi också en mer inkluderande arbetsplats.

- Vi har kommit en bit på väg, men vi har inte nått ända fram än. Vi behöver fortsätta jobba med här frågorna aktivt. Och det kommer vi att göra. Det är en ledningsfråga nu att ta dessa vittnesmål på högsta allvar.

Dokumentation som vägledning
I vårt politiska styrdokumentet ”En räddningstjänst för alla” fastställs att:
Organisationen ska arbeta för att förebygga alla former av kränkningar och diskriminering. Aktiv nolltolerans ska råda, vilket innebär att vi ska reagera och tydligt ta avstånd från sådana uttryck i organisationen. Detta gäller samtliga sju diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567); kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vi har också en plan för Likabehandling och Likvärdig service som uppdateras årligen.