Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skåne stärker sin ledningsförmåga vid stora händelser

11 januari, 2017, kl 09:46

I dag 11 januari övergår Skånes räddningstjänster till en ny struktur för övergripande och strategisk ledning vid insatser. En ny ledningsfunktion inrättas, en regional räddningschef i beredskap (RRC). Den regionala räddningschefen har ett särskilt ansvar för inriktning av insatser och samordning med andra myndigheter och ett ansvar att säkerställa att räddningstjänsterna är ändamålsenligt ordnade.

Den 10 maj 2016 beslutade Skånes räddningschefer om att inrätta en skånegemensam ledningsstruktur för högre ledning vid insats. Under hösten och vintern har arbete pågått med att förbereda och utbilda personal och vi är nu redo att gå in och driftsätta funktionen.

Regional räddningschef ska säkerställa att räddningsresurser vid insats används på ett ändamålsenligt och optimalt sätt ur ett Skåneperspektiv och att tillräcklig beredskap finns. 

En av de tillträdande regionala räddningscheferna i beredskap, Ulrika Lindmark, förklarar fördelarna med den nya funktionen: ”Det finns flera olika organisationer för räddningstjänst på en liten yta som Skåne. Det är viktigt att vi kan använda våra samlade resurser på ett effektivt sätt om vår region skulle drabbas av en större och resurskrävande händelse. Skåne har varit relativt förskonad från stora händelser under de senaste åren, men vi behöver ha en beredskap om en händelse i paritet med t ex Skogsbranden i Västmanland skulle inträffa i vår region.”

Funktionen bemannas gemensamt av Skånes räddningstjänster.

 

För ytterligare information, kontakta:

Område Syd:                  Ulrika Lindmark, Räddningstjänsten Syd, 046-540 4675

Område Nordväst:         Jonathan Sjöberg, 010-219 01 03

Område Nordost:          Andreas Bengtsson, 044-13 50 05