Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tuffare regler nyckeln till bättre arbetsmiljö på vägarna i Skåne

28 juni, 2016, kl 09:48

Med anledning av vårens tragiska dödsolyckor med insatspersonal beslutade räddningscheferna i Skåne gemensamt att tillsätta en arbetsgrupp. Gruppen ska identifiera risker ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt, och föreslå åtgärder för att minska riskerna. Nu presenteras de första arbetsmiljöåtgärderna i samband med trafikolyckor i Skåne, åtgärder som Skåne är först i landet med.

Conny Ingvarsson från räddningstjänsten i Hässleholm, är gruppens ordförande.

- Frågan om vår personals säkerhet på olycksplatser har absolut högsta prioritet för samtliga i gruppen. Vi delar alla samma utgångspunkt: det är inte acceptabelt att vår personal ska utsättas för onödiga risker. Att vi redan nu kan presentera arbetsmiljöåtgärder är ett styrkebesked som bådar gott inför framtiden, säger han.

Samverkan en röd tråd
Åtgärderna som föreslås berör allt från avstängning av vägar till riskbedömning och hur fordon placeras vid en olycksplats. En grundinriktning är att alla vägar initialt spärras av helt i samband med till exempel trafikolyckor, och att framkörning sker mellan filerna på olycksplatsen. Dessutom ska dialogen med trafikledningscentralen bli ännu bättre. Målet är att trafikanter ska få till sig rätt information ännu snabbare.

- Det finns ingen ”quick fix” för en säkrare arbetsmiljö. Men vi har tillsammans och under kort tid lyckats identifiera en del nyckelfaktorer som kan förbättras för att komma en god bit på vägen. En gemensam röd tråd är att vi – räddningstjänster, Polis, SOS, Region Skåne och Trafikverket – når bästa möjliga resultat genom samverkan, förklarar Conny Ingvarsson.

I gruppen ingår:

 • Conny Ingvarsson, sammankallande och område Nordost
 • Glenn Borgkvist, räddningsområde Nordväst
 • Henrik Greiff, räddningsområde Syd
 • Henrik Hagström, Polisen
 • Peter Lagerström, Polisen
 • Göran Harrysson, Region Skåne
 • Stefan Winbladh, SOS Alarm
 • Torbjörn Axelsson, Trafikverket

 

Arbetsmiljöåtgärder i samband med trafikolyckor inom Skåne

 • Grundinriktningen är att aktuellt vägavsnitt initialt spärras av helt.
 • Meddela TC, eget larmbefäl via RAPS att vägen stängs helt. Det är viktigt att det meddelas på RAPS så att respektive ledningscentral kan uppfatta i vilken omfattning vägen stängs. Skylta enligt vägtrafikförordningen.
 • Gör en dokumenterad riskbedömning innan ett eller flera körfält ska öppnas. Riskbedömningen ska ske i samverkan och utföras av ansvarig arbetsledare från respektive organisation. Riskbedömningen bör delges respektive ledningscentral för att dokumenteras samt eventuellt överprövas. Ska ett eller flera körfält öppnas, ta kontakt med Polisens ledningscentral, RLC, om var radiobilarna finns för dirigering av trafiken och meddela TC (info till trafikradion).
 • Polisen bör sköta trafikdirigeringen då detta är nödvändigt. I väntan på Polisen kan räddningspersonal dirigera trafik om detta kan ske på ett säkert sätt.
 • Behöver vi jobba från båda sidor av vägen(motorväg, 2+1 väg) stängs båda körriktningarna av.
 • Offensiva enheter och FIP bör inte åka fram till trafikolyckor där en trygg arbetsmiljö inte kan garanteras. Detta kan gälla motorväg, 2+1 väg eller andra vägsträckor med hög hastighet. FIP kontaktar högre befäl för beslut. Hjälpbehovet på plats och information om köer och så vidare kan medföra att det är absolut nödvändigt eller i vissa fall lämpligt att FIP åker direkt till skadeplatsen. Detta kan exempelvis vara vid brand i fordon med personer kvar eller då köer redan stoppat trafiken.
 • Framkörning till olycksplats vid köbildning ska ske mellan filerna. Detta gäller samtliga  räddningsfordon.
 • Placera räddningsfordonen så att reflexer, blåljus, varningsljus-/skyltar syns.
 • Utalarmeringen bör ske inte enbart utifrån skadeläge utan även utifrån behov av att kunna skapa en säker arbetsplats.Vid behov larma fler resurser som fokuserar på att säkra olycksplatsen. Detta innebär att fler enheter kan behöva larmas enbart för att hantera avspärrningen kring olyckan på ett säkert sätt. Vidare innebär det att ledningsenhet (N2) bör larmas för att bistå med riskbedömningen.
 • Vid avslut av insats görs detta tillsammans med övriga organisationer på plats. Samverka med de olika aktörerna och stanna vid behov kvar lite längre för att våra kolleger skall få en säker arbetsmiljö. Meddela TC att vägen öppnas och ta ner varningsutrustningen. Behåll ett högt säkerhetstänk även under sanering och återställning.
 • Använd tilldelad personlig skyddsutrustning, som varselvästar, hjälmar, m.m.
 • Ledningscentraler. Respektive ledningscentral bör hålla öppen passning på tilldelad RAPS även i de fall      organisationen väljer att inte skicka enheter till olyckan. Respektive ledningscentral bör meddela organisationens beslut att inte skicka enheter till olyckan. 
 • Trafikledningscentralen, TC. TC ansvarar för att kommunicera med trafikradion vid alla olyckor på berörda vägar. I denna uppgift ingår även att hålla trafikinformationen uppdaterad då det sker förändringar samt då vägen öppnas.
 • TMA fordon bör nyttjas mer frekvent vid långvariga olyckor samt då TMA finns i närheten av olycksplatsen och har kort framkörnings tid.
 • Vajer i spänn. Vajer i spänn där det intefinns några hotade personer ska inte kapas, lyftas eller hanteras på annat sätt av räddningspersonal. I stället ska Trafikverket informeras så att de kan hantera vajern. Vajer i spänn där det finns      personer med hjälpbehov i riskområdet, ska hanteras mycket försiktigt. Inledningsvis måste riskområdena identifieras och om möjligt ska vi jobba utanför dessa. I samråd med sjukvårdsansvarig bör metod väljas för att exponera personal så lite som möjligt.
 • Avspärrningsutrustning/buffertfordon Använd buffertfordon om det finns i organisationen. Används buffertfordon ska      urstigning göras från trafiken och ingen personal i fordonet. Placera avspärrningsutrustning samt buffertfordon med väl tilltagna avstånd från olyckan och egen personal. I MSB:s text ”Säker olycksplats” finns mer information angående avspärrning. Läs mer på MSB:s webbplats.
   

 

Ordlista:

 • TMA-fordon: Truck Mounted Attenuator, används av Trafikverkets entreprenörer vid arbete på väg som buffertfordon
 • TC: Trafikverkets ledningscentral, placerad i Malmö.
 • RLC: Polisens regionala ledningscentral, placering i Malmö.
 • SDS: Ett textmeddelande som kan liknas vid ett sms. Kan endast sändas inom Rakelsystemet.
 • FIP: Första Insatsperson, den enhet som kommer först fram till olycksplatsen.

Räddningstjänsterna i Skåne, Trafikverket, Region Skåne, Polisen och SOS Alarm i samverkan.

 

Kontakt
För mer information eller frågor, kontakta Conny Ingvarsson, 0709-818031, conny.ingvarsson@hassleholm.se