Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - avsiktsforklaring_smal_webb_2.jpg

Förbättrad räddningstjänst för medborgarna i södra Skåne

16 december, 2016, kl 07:52

Förstärkt samverkan för att skapa en ännu bättre, effektivare och mer uthållig räddningstjänst för medborgarna är syftet med den avsiktsförklaring som nio kommuner och två räddningstjänstförbund har undertecknat. Möjligheterna har utretts sedan 2014 och slutligen beretts av kommundirektörer och förbundsdirektörer.

Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad bedriver idag räddningstjänstverksamhet i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, och motsvarande gör kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö med kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778, LSO), ska kommuner ta tillvara möjligheter att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter kommunen har enligt LSO, helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun leverera tjänster åt en annan kommun.

Sedan tidigare har Räddningstjänsten Syd och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund avtalat om vissa operativa samarbeten – verksamhet som idag pågår: Räddningscentral (RC) Syd, samarbete kring högsta befälsnivå vid komplicerad olycka samt biträde vid tillsyn av explosiva och brandfarliga ämnen.

Förslaget till avsiktsförklaring trädde i kraft i oktober och är ett viktigt steg på vägen mot en utökad samverkan. Denna samverkan kan bestå av ytterligare avtal inom olika områden där förbunden är ansvariga och beslutande. På sikt kan också avsiktsförklaringen leda till att fler kommuner vill ingå i ett mer organiserat samarbete men då är kommunerna själva ansvariga och beslutande i sina politiska församlingar.

Kommunerna är vidare överens om att de ekonomiska villkoren för nya samarbeten ska regleras i varje enskilt fall.

Katja Larsson, kommunalråd (S), Burlöv:
- Räddningstjänsten är viktig för medborgarnas känsla av trygghet, det visar all erfarenhet. När samverkansarbetet kring räddningstjänsten i hela södra Skåne nu tar ett nytt steg så betyder det att vi är redo att föra samtal om vad som kan ske gemensamt, vad som ger mervärde för medborgare och näringsliv i Burlöv och i andra kommuner. Vi välkomnar även andra kommuner i södra Skåne i detta långsiktiga arbete.

Direktionsordförande Susanne Jönsson, Räddningstjänsten Syd:
- Medborgarna vinner på all samverkan när den är som bäst. Med professionella räddningstjänster som kan komplettera varandra och med delvis olika kompetenser, då blir ett plus ett tre ur ett medborgarperspektiv. Det är vi i direktionen övertygade om.

Kent Mårtensson, kommunalråd (S), Ystad:
Jag ser stora möjligheter till närmare samarbete,framförallt när det gäller personal och kompetensutveckling.

Jan Vokoun, direktionsordförande, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund:
- Det är oerhört inspirerande att få verka inom ett räddningstjänstförbund som så tydligt står för professionalism och en ständig vilja till utveckling. Vi i direktionen stödjer självfallet alla ansträngningar som görs för att stärka samverkan och samarbete med andra räddningstjänster. Genom samverkan skapas mervärden och synergieffekter som kommer medborgarna till gagn och skapar förutsättningar för räddningstjänsten att klara sitt viktiga uppdrag.