Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information till boende/hyresgäster gällande förbud

Denna information avser gemensamhetsboendet på adress Hardeberga station 114, fastighetsbeteckning SANDBY 11:4.

Räddningstjänsten Syd har 2017-10-20 lagt ett förbud som omfattar huset där du bor. Huset får endast användas som enfamiljsbostad och får följaktligen inte nyttjas för gemensamhetsboende, det vill säga uthyrning av rum till personer med separata hyreskontrakt.

Räddningstjänsten Syd motivering till förbudet är:

  • Boenderummen är inte egna brandceller. Det finns inte någon brandteknisk avskiljning mellan de olika boenderummen i huset. Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska varje rum/lägenhet i ett hyreshus, motsvarande det ni bor i, vara en egen brandcell. Huset ni bor i är en och samma brandcell.
  • Det finns ingen brandteknisk avskiljning mellan våningsplanen i huset, vilket betyder att en eventuell brand eller rök obehindrat kan sprida sig i huset.
  • System för tidig upptäckt och varning i händelse av brand (brandvarnare) finns inte i köket. Det finns inte något automatiskt brand- och utrymningslarm i huset.

Förbudet riktar sig till de som äger huset/fastigheten, då det är de som ansvarar för brandskyddet. Räddningstjänsten Syd bedömer att ni som bor i huset inte har det brandskydd som finns krav på enligt Boverkets byggregler. Räddningstjänsten Syd vill med detta säkerställa att ni som bor i huset har tillgång till och kännedom om förbudet och vad det innebär.


Har du frågor, kontakta oss på: info@rsyd.se

 

English version:

Information to residents concerning prohibition


This information regards the commonality accommodation on the address Hardeberga station 114, property SANDBY 11:4.

On the 20th of October 2017, the local rescue service, i.e. Räddningstjänsten Syd, issued a prohibition on the house you live in. The house shall only be used as single-family housing thus it is not allowed to be used as commonality accommodation, i.e. leasing of rooms to tenants with separate leases.

The prohibition is based on the following inadequacies:

  • The rooms are not separate fire compartments. There are no fire barriers between the different rooms in the house. According to Swedish law, “Lagen om skydd mot olyckor”, each apartment/room should be a separate fire compartment in an apartment block or a commonality accommodation corresponding to the one you live in. The house you live in consists of only one fire compartment.
  • There is no fire barrier between the different floors in the house. This implies that a potential fire or smoke could spread easily thoughout the house.
  • There is no system for early detection and warning in case of a fire, i.e. fire detector, in the kitchen. There is no automatic fire alarm in the house.


The prohibition is addressed to the owner of the property, since it is the owners responsibility to ensure that the property has adequate fire safety means. Räddningstjänsten Syd assesses that the house you are living in does not fulfil the requirements in Boverket's building regulations, BBR. Räddningstjänsten Syd intention with this information is to inform you of the prohibition and to ensure that you have the knowledge of the inadequacy of fire safety in the house you live in.

If you have any questions, please contact us on: info@rsyd.se