Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - ÅR2021_webb.jpg

Årsredovisning 2021

25 mars, 2022, kl 10:20

Egen utalarmering av räddningsresurser, riktat arbete mot riskutsatta och brandskydd i flerbostadshus, skolor och förskolor. 2021 präglades också av uthållighet och en försiktig planering för återgång till det nya normala.

Pandemin påverkade oss fortfarande i stor utsträckning under 2021. Restriktioner ändrades med kort varsel och anpassningar genomfördes kontinuerligt för att fortsatt kunna bedriva vår samhällsviktiga verksamhet.

Årsredovisning 2021 är klar och fastställdes av direktionen vid sitt sammanträde den 18 mars. Senare samma dag beslutade våra revisorer om revisionsberättelsen.

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet.

Här finns en nedladdningsbar pdf-version av årsredovisningen för utskrift.

Årsredovisningen tar övergripande upp vår verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för 2021. I måluppfyllelsen görs också en översiktlig uppföljning av förbundets målområden utifrån handlingsprogrammet 2020 och framåt.

Vi hanterade 2021 runt 5000 insatser, vilket är en minskning på cirka 11 % jämfört med föregående år. Antalet bränder minskade, medan suicidärenden däremot ökade.

Arbetet med att förebygga olyckor enligt riskbilden fokuserades mot riktade tillsyner på flerbostadshus. Bostaden är den plats där vi alla borde vara som tryggast, men är också det ställe där vi löper störst risk att skadas och till och med omkomma i brand. I samverkan med medlemskommunerna arbetade vi också med att öka kunskapen om individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta. Stort fokus lades på att öka antalet brandvarnare kopplade till trygghetslarm.

Digitala satsningar dominerade bland årets informations- och utbildningsaktiviteter, däribland distansutbildningar, digital samhällsinformation om risker och digitala öppet hus under loven. I samarbete med polisen, ambulansen, SOS Alarm och Suicide Zero producerade vi informationsfilmen Du stannar väl kvar? om psykisk ohälsa och självmord.

I maj tog vi över utalarmeringen av räddningsresurser vid olyckor i egen regi vilket har gett en ökad förmåga att hantera större och flera samtidiga händelser. Men också att mer effektivt kunna stödja drabbade med rådgivning och styra resurserna där de behövs som bäst. Viktiga delar i denna utveckling av vår verksamhet var anställning och utbildning av ledningsoperatörer.

Säkerhets- och skyddsutrustning för operativ personal är en viktig del för att skapa bra förutsättningar att utföra säkra insatser. Upphandlingen av nytt andningsskydd, bullerskydd och kommunikationslösning färdigställdes och utbildningsplaneringen för implementering påbörjades vid årets slut.