Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - dyk2.jpg

2020 – året som påverkade en hel värld

22 mars, 2021, kl 15:10

Covid 19-pandemin satte agendan för 2020 och året präglades av utmaningar och omställningar för att fortsatt kunna verka för våra invånares trygghet.

2020 var ett prövande år som fick stor påverkan på hela världen. Det påverkade vårt samhälle, vår organisation och det påverkade oss som individer. Med anledning av covid 19-pandemin blev utmaningarna många, inte minst att verka för trygghet för våra invånare. Trots allt lyckades vi under 2020 att upprätthålla vår verksamhet och beredskap och vi står nu bättre rustade för den risk- och samhällsutveckling vi ser de kommande åren.

Årsredovisning 2020 är klar och fastställdes av direktionen vid sitt sammanträde den 12 mars. Senare samma dag beslutade våra revisorer om revisionsberättelsen.

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet.

Här finns en nedladdningsbar pdf-version av årsredovisningen för utskrift. 

Årsredovisningen tar övergripande upp vår verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för 2020. I måluppfyllelsen görs också en översiktlig uppföljning av förbundets målområden utifrån handlingsprogrammet 2020 och framåt.

Under året hanterade vi över 5 000 operativa händelser, i snitt 15 händelser per dag. De händelsetyper som minskade var automatlarm och olyckor (särskilt trafikolyckor) medan sjukvårdslarm, bränder ej i byggnad och bränder kopplade till skolområden var händelsetyper som ökade.  

Delar av vår förebyggande verksamhet fick med anledning av pandemin ställas om till att bli allt mer digital. Trots covid-19 kunde vi nå ut till många invånare genom digitala utbildnings- och informationsinsatser. För att begränsa smittspridningen ställde vi om vår planerade tillsynsverksamhet på vård- och äldreboenden, skolor och förskolor till flerbostadshus; den objektstyp där flest människor omkommer till följd av brand.

En stor grupp invånare är särskilt riskutsatta i samband med en brand i hemmet. Samverkan med hemtjänstpersonal, boendestödjare och vård- och omsorgspersonal var därför en viktig del för att verka för en trygg boendemiljö. Fler invånare i våra kommuner fick också brandvarnare inkopplade till trygghetslarm. Vi utbildade även lokala ”förstärkta medmänniskor” i Billinge i hur de ska agera vid en olycka, så att de kan genomföra en första insats för byborna vid en olycka.  

Några av de satsningar som gjordes under året var inköp av nya släckfordon, utrustade med fler möjligheter att angripa och släcka bränder. Vi stärkte vår operativa bemanning i Kävlinge och Löddeköpinge och vi skapade bättre förutsättningar att kunna hålla igång verksamheten vid ett omfattande strömavbrott.