Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - år_flera870.jpg

Ett år med färre bränder i bostäder, en flyktingström som påverkade en hel värld och ett handlingsprogram som avslutas och blir till nytt

18 april, 2016, kl 11:30

Vid sitt sammanträde i mitten av mars fastställde direktionen vår årsredovisning som sedan godkändes av revisionen. 2015 var året då bränder i bostäder fortsatte att minska, en ny direktion tillträdde och ett nytt handlingsprogram togs fram.

Under 2015 avslutade vi också vårt handlingsprogram för perioden 2012-2015 och förbundets tionde verksamhetsår. Vi hade under 2015 vår första jämställda brandmannarekrytering och mycket mer därtill. Nedan kan du läsa ett axplock, och här kan du läsa årsredovisningen 2015 i sin helhet.

FÄRRE BRÄNDER I BOSTÄDER, NÅGOT FLER UTTRYCKNINGAR TILL OLYCKOR
Antalet bränder i bostäder följer trenden och fortsätter att minska, men trafikolyckorna har blivit fler vilket har lett till fler utryckningar totalt till olyckor inom vårt geografiska område. 2230 utryckningar gjordes under året, jämför med 2179 föregående år.

FÖRSTA JÄMSTÄLLDA BRANDMANNAREKRYTERINGEN
2015 hade vi vår första jämställda rekrytering av brandmän med 19 nya medarbetare, varav 10 män och 9 kvinnor.

FLYKTINGSTRÖMMEN SOM PÅVERKADE EN HEL VÄRLD
Den stora flyktingströmmen under sommaren och hösten påverkade oss alla. Vi såg tidigt att flyktingströmmarna skulle påverka vårt samhälle och då också oss i Räddningstjänsten Syd. I augusti skapade vi en samordningsgrupp vars uppgift var att fånga upp och hantera de frågor som uppstod inom området, såsom frågor kring tillfälliga boenden och ankomsthallar, tillsyn, flerspråkig information om brandsäkerhet, operativ insatsplanering och samverkan med andra myndigheter och organisationer. 

HEMBESÖK 2.0
Med den värdefulla kunskap vi under åren har skaffat oss kring hembesök och frågor rörande brand i bostäder, tog vi 2015 ytterligare ett steg framåt i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle genom en metodutveckling av hembesöken. Syftet med denna utveckling var att höja den förebyggande effekten av hembesöken.

AVSLUTANDE PROJEKT
Efter fem års projekttid avslutades vid årsskiftet 2015/2016 projektet Brandstation för alla. Numerärt jämställda arbetslag, bättre arbetsmiljö och förbättrad ergonomi är några av resultaten. Projektet som bestod av tre delprojekt: Samtal om normer och attityder (SONA), Mentorskapsprogram samt ergonomi har involverat stor del av medarbetarna i organisationen och inneburit flertalet aktiviteter; interna såväl som externa.

GAMMALT HANDLINGSPROGRAM BLIR TILL NYTT
2015 markerade slutet för det gamla handlingsprogrammet och arbetet med det nya. I december beslutade direktionen om det nya handlingsprogrammet som ger oss inriktningen för fyra år framöver, så årsskiftet 2015/2016 var en viktig brytpunkt för Räddningstjänsten Syd. Det nya handlingsprogrammet fortsätter på den inslagna vägen och med samma vision – ett olycksfritt samhälle.