Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så jobbar Räddningstjänsten Syd med brandsäkerhet för bostadslösa EU-medborgare

30 januari, 2015, kl 14:06

Vi arbetar på flera olika sätt för att det ska vara tryggt och säkert för alla som vistas i våra medlemskommuner Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge. Det gäller både de som bor, verkar och vistas tillfälligt i kommunerna.

Räddningstjänsten Syd arbetar både skadeavhjälpande och förebyggande. Vi söker upp och möter människor, berättar hur de kan skydda sig mot bränder i miljön där de bor och vad de kan göra om olyckan ändå inträffar.

Under vintern arrangerar vi informationsträffar på Stadsmissionens  mötesplatser för bostadslösa EU-medborgare. Flerspråkiga brand- och säkerhetsvärdar och brandmän informerar och har med översatt material som lämnas ut. Vid behov finns tolk på plats. Det kan handla om hur man ska ställa upp tält i förhållande till varandra, att det ska finnas eldvakter hela dygnet, att aldrig elda plastprodukter och annat där röken från eldarna kan skada. Ytterligare infotillfällen på Crossroads i Malmö är planerade. Under vårvintern kommer vi även att utbilda mötesplatsernas volontärer i brandsäkerhet.

Räddningstjänsten har även gjort olycksundersökning på de platser som har brunnit. Vi har gått igenom vilka områden som finns i Malmö och Lund för att vara väl förberedda i händelse av brand eller andra olyckor.  Fortsatt arbete sker också i samarbete med kommunerna.

Mötesplatser som Crossroads och Sofielund folkets hus har aldrig varit avsedda för övernattning. Om en krissituation skulle uppstå har Malmö stad förberett lokaler med möjlighet till tillfällig övernattning under en eller några nätter.

Räddningstjänsten kan inte gå runt den lagstiftning som finns gällande brandsäkerhet för boende, vakna eller sovande. Svensk lagstiftning syftar till att alla, ur ett brandskyddsperspektiv, ska ha ett likvärdigt skydd. Även om det är tillfälligt så behöver ett boende ha ett betryggande brandskydd. Det får inte innebära fara för liv om det skulle börja brinna.

Man kan ha i åtanke att statistiken om dödsbränder berättar just att människor omkommer i den miljö där man bor. Om brandskyddet inte är tillräckligt kan det få allvarliga konsekvenser.

Här kan du läsa mer:
Har du alla hemma?
Brandsäkert hem

Definitioner
Tillfällig övernattning - Övernattning  vid enstaka tillfällen då man ofta använder lokaler som till vardags är avsedda för annan typ av verksamhet än övernattning. Exempel på lokaler som ofta nyttjas för tillfällig övernattning är skollokaler. Tidsperspektivet för tillfällig övernattning uppgår endast till ett par dagar. Om tillfällig övernattning är tänkt att ske i lokaler där annan verksamhet till vardags pågår måste kompensatoriska åtgärder vidtas för att höja brandskyddet temporärt. Nattvakter, fungerande brandvarnare och extra släckutrustning är exempel på kompensatoriska åtgärder. 

Tillfälligt boende – Verksamhet som omfattar utrymmen med permanent boende där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. Exempel på tillfälligt boende är hotell och vandrarhem.