Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - RISK870.jpg

Räddningstjänsten Syds förebyggande arbete på skolor

3 mars, 2015, kl 15:15

Räddningstjänsten Syd arbetar både med att förebygga olyckor, och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser. Det ingår i vårt uppdrag. Vi stöder den enskilde att ta sitt ansvar för liv och säkerhet genom utbildning, information och rådgivning till allmänheten, organisationer och näringsliv.

Räddningstjänsten Syd arbetar både med att förebygga olyckor, och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser. Det ingår i vårt uppdrag. Vi stöder den enskilde att ta sitt ansvar för liv och säkerhet genom utbildning, information och rådgivning till allmänheten, organisationer och näringsliv.

Sedan flera år tillbaka genomför vi, och deltar i, en rad olika förebyggande aktiviteter i våra fem medlemskommuner – Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Arbetet är på olika sätt socialt förebyggande med syfte att skapa en tryggare och säkrare miljö för alla dem som bor, vistas och verkar i de områden det gäller. Tillsammans med andra försöker vi hitta former för att skapa positiva möten och nya plattformar för att kunna möta och skapa goda relationer till våra olika målgrupper. Allt oftare innebär detta att vi möts ute i samhället på allmänhetens hemmaplan. Till exempel på olika skolor, i föreningar, nätverk, hemmiljöer, organisationer, bibliotek, medborgarkontor och bostadsområden, med flera andra.

Varför finns medarbetare från Räddningstjänsten på Värner Rydén-skolan?
Vi har sedan flera år tillbaka ett kontinuerligt samarbete med flera stadsområden och olika skolor. Vi ser att detta är en väg för oss att nå den yngre målgruppen med våra budskap. I Stadsområde Öster i Malmö har vi flera olika aktiviteter på gång för att möta ungdomar. Vår uppfattning är att vi skapar trygghet, kan utgöra goda förebilder, förebygger anlagda bränder och även stenkastning mot oss och andra. Och inte minst förebygger social oro genom att skapa positiva möten på ungdomars hemmaplan.   I vardagen med både riktade budskap på lektioner i klassrummen, men i detta fall även genom närvaro på skolgården.

Sedan flera år tillbaka har vi även en närbrandman/brand- och säkerhetsvärd som kontaktperson och samarbetspart i vårt arbete på denna skola.  Vi har en etablerad och bra kontakt med många av områdets ungdomar och det är den bakomliggande orsaken till att skolan önskar vår ökade närvaro just nu. Under slutet av 2014 hade vi under två månader en liknande närvaro på just denna skola av samma anledning som denna vecka, det vill säga oro bland elever på skolan. 

Vad gör era medarbetare när de är på skolan?
Vi hjälper skolan med att svara på elevernas frågor, skapar trygghet för eleverna och deltar med vuxennärvaro på skolan. Vi är inga rastvakter, utan snarare ett stöd till både eleverna och skolan. Med vår närvaro skapas samtidigt bättre förutsättningar för skolans ordinarie personal att agera utefter sina uppdrag och roller.

Hur länge kommer ni att ha medarbetare på skolan?
Vi blev inledningsvis tillfrågade om vi kunde närvara under måndagen för att möta de elever som kom till en stängd skola, och som undrade varför skolan stängts och hade frågor kring detta. Vår roll var främst att förklara och skapa trygghet. Sedan blev vi tillfrågade om vi kunde närvara hela denna vecka ut, vilket vi kommer göra.

Vilka resurser har ni till att göra detta arbete?
Det är både operativa brandmän samt brand- och säkerhetsvärdar. Vi är alltid minst två personal på plats i skolan, företrädesvis för att undvika ensamarbete.

Påverkas eller minskar er beredskap för olyckor då era medarbetare är uppbundna i skolan? Vad händer om det blir ett larm mitt under er skolinsats, lämnar ni skolan då?
Den personal som jobbar förebyggande med ungdomar, i detta fall på Värner Rydén- skolan, ingår inte den operativa beredskapen under det aktuella arbetspass man är i skolan. Alla operativa brandmän i Räddningstjänsten Syd jobbar i ett schema vilket innebär att 20 % av arbetstiden ägnas åt arbetsuppgifter som till exempel information, utbildning, övning, kvalitetssäkring, utvärdering av insatser och olycksundersökning, förebyggande verksamhet samt arbete i den sociala dimensionen (i detta fall närbrandman i skola). Därför påverkas inte den operativa bemanningen och vår insatsförmåga av dessa arbetsuppgifter. Våra brand- och säkerhetsvärdar arbetar 100 % av sin arbetstid med utåtriktade förebyggande arbetsuppgifter, det vill säga icke operativa arbetsuppgifter.

Vilka är Räddningstjänsten Syds riktade aktiviteter för ungdomar?
De vänder sig till flera olika åldrar. Vi riktar våra aktiviteter till barn och unga i förskola, grundskola och högskola/universitet med olika koncept och metoder, både i skolan och på deras fritid. Det handlar om att nå respektive åldersgrupp med en nivå och innehåll på budskapet som är anpassat till dem vi möter. Vi har och utvecklar kontinuerligt olika koncept för de olika åldersgrupperna.
Några exempel är:
- Koncept för förskolan
- Koncept för högstadiet, ”Upp i rök”
- RISK, Räddningstjänsten i Samarbete Med Kidsen för högstadiet
- MBU, Människan bakom uniformen för ungdomar 15-20 år
- Anpassade hembesök för unga vuxna, d  v s bland annat unga på högskola och universitet som bor i studentboende/korridor
- Närbrandmän och brand- och säkerhetsvärdar (BSV) med vuxennärvaro i skolor, på raster mm)
- Sommarlovsprogram för ungdomar i samarbete med kommun/stadsområde
- Öppet hus- och studiebesöksaktiviteter på alla våra stationer, oftast i samband med skolloven - Arrangemang och prova-på-aktiviteter i bostadsområden
- ”Vi utbildar en hel by”, där vi utbildar förskole- och skolbarn i åldrarna 4-16 år, och avslutar med ett event tillsammans med den aktuella kommunen/orten, polisen, ambulansen med flera andra.