Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ett år med färre utryckningar och färre bostadsbränder

16 april, 2015, kl 14:11

Vid sitt sammanträde i slutet av mars fastställde direktionen vår årsredovisning som sedan godkändes av revisionen.

2014 fortsatte antalet bränder i bostäder i vårt område att minska, likaså antalet utryckningar till olyckor. Vår vision om ett olycksfritt samhälle var – och är – ett fortsatt riktmärke för allt vi gör. Det handlar inte om att antingen förebygga eller avhjälpa olyckor, utan göra både och.

2014 var också året då vi nådde över 60 000 genomförda hembesök sedan starten 2010, vi ställdes inför flera utmaningar kopplade till väderrelaterade händelser, vi utbildade alla skolbarn i Burlöv och distriktens brand i bostads-arbete kom att utvecklas och bli allt viktigare. Och mycket mer därtill. Nedan ett axplock, och här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet:  RSYD_ÅR14.pdf

FÄRRE UTRYCKNINGAR TILL OLYCKOR
Under året gjordes 2 179 utryckningar till olyckor vilket innebar en minskning med 3 % jämfört med tidigare år (2 252).  Antalet bostadsbränder visar fortsatt en nedåtgående trend, och även en minskning jämfört med föregående år, från 291 under 2013 till 267 under 2014. Dock har antalet bränder i byggnader ökat jämfört med föregående år. Sett över fem år är trenden fortfarande minskande, vilket visar att vårt brandförebyggande arbete är på rätt väg.

HÖGT FÖRTROENDE
Årets nöjd kund-undersökning (NKI) visade att det Räddningstjänsten Syd gör är mycket uppskattat av både allmänhet och intressenter, och att båda grupper har stort förtroende för oss. Totalt 2000 medborgare och ett 80-tal intressenter intervjuades om förtroendet för oss och vår verksamhet. Vi behöver dock fortsätta att förtydliga bredden i vårt uppdrag, och utveckla våra kontaktvägar där omvärlden upplever att det finns en viss otydlighet.

AVSLUTADE UTVECKLINGSUPPDRAG
Ytterligare två utvecklingsuppdrag från vårt nuvarande handlingsprogram har avslutats och utvärderats med goda resultat och ska successivt införas i verksamheten. Uppdraget ”Barn och unga” har resulterat i förslag på hur vi bör utveckla utbildningar för flickor och pojkar i åldrarna 4-18 år. Uppdraget ”System för utveckling av operativa ledare” omfattar ett system och helhetsgrepp för kompetensutveckling och kvalitetssäkring av operativa ledare. Det tredje och sista uppdraget från handlingsprogrammet, ”Brandstation för alla”, avslutas under 2015.

ÄLDRE I FOKUS
En riskutsatt grupp vi arbetat mycket med under året är äldre som bor kvar hemma. Vårt arbete har skett på bred front i förbundet med alltifrån anpassade hembesök, utbildning av hemtjänstpersonal, riktad information till äldre och anhöriga, deltagande på äldresäkerhetsdagar och Seniormässa med mera. Därutöver har en seniorsamordnare rekryterats, och vi har samverkat intensivt med flera av våra medlemskommuner.

STORMAR, ÖVERSVÄMNINGAR OCH SKOGSBRAND
En rad väderrelaterade händelser fick stort fokus i förbundet, såväl operativt som inom administration, kommunikation och HR.  Flera stormar av varierande allvarlighetsgrad och omfattande skyfall drabbade regionen. Belastningen av inkommande larm var hög och egendomsskadorna på byggnader i området blev stora. Förbundet deltog också under sensommaren i räddningsarbetet vid skogsbranden i Västmanland.

TEKNISK PLATTFORM
Förbundets tekniska plattform börjar ta form, och är en långsiktig plan för framtidens skadeavhjälpande förmåga. Inom den tekniska plattformen har vi till exempel fattat beslut om att gå mot fler, mindre och flexiblare enheter i organisationen i stort – främst i områden med längre framkörningstider.

NYTT HANDLINGSPROGRAM PÅ GÅNG
Under året har arbetet med att utveckla ett handlingsprogram för perioden 2016-2019 påbörjats. Workshops och övningar har genomförts, inledningsvis kring vår vision och målinriktningar. Direktionen, medarbetare i förbundet samt medlemskommunerna har deltagit i dialogen. Direktionen fattade under 2014 beslut om en vision med reviderade målbeskrivningar. Utifrån dessa kommer förbundet under 2015 att göra klart ett förslag till riskstudie, förmågebeskrivningar samt utvecklingsbehov. Efter en remissperiod ska så handlingsprogrammet beslutas av direktionen i december 2015.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:
Anna-Maria Havskogen, kommunikationsstrateg, tel 046-540 46 40
Anders Brodin, verksamhetscontroller, tel 046-540 46 35