Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemmaträffar för social trygghet och kunskapsutbyte

Att öka tryggheten och säkerheten, få bättre kunskapsutbyte och att skapa goda relationer är målen för våra hemmaträffar som vi, polisen och Malmö stad Öster ordnar tillsammans med boende i området Herrgården i Malmö. Hittills har träffarna ordnats av och för kvinnor, men nu blir det möjligt att skapa träffar också för andra grupper i detta område – och på sikt även i fler områden i bland annat Malmö.

Det var i samband med uppsökande olycksförebyggande arbete som räddningstjänstens medarbetare mötte många kvinnor med utländsk bakgrund som hade ett behov av att samtala mer om sin miljö i det svenska samhället. Inte minst om hur de upplevde tryggheten och säkerheten i det egna bostadsområdet. Idén kläcktes av räddningstjänstens socionom – att anordna hemmaträffar just för kvinnor med något begränsade kunskaper i svenska språket. Idén lyftes vidare in i Kraftsamling Herrgårdens processgrupp Trygghet och Säkerhet där Räddningstjänsten Syd, stadsområdesförvaltning Öster och polisområde Öster har utvecklat metoden tillsammans.

Ett pilotprojekt drogs igång 2014, och sedan dess har hemmaträffar genomförts periodvis under åren. Främst har arabisktalande kvinnor i området arrangerat och deltagit i träffarna. Träffarna går till så att en värdinna/värd bjuder in fem till åtta personer som man gärna skulle vilja ha med på en sådan träff. Räddningstjänsten och stadsområdet kan delta med medarbetare (kvinnor/män)  som talar det aktuella språket, och polisen kan delta med en områdespolis. Innehållet i hemmaträffen handlar om trygghet och säkerhet i ett socialt sammanhang, i de boendes hemmiljö. Innehållet kan därför variera något eftersom den aktuella värdinnan/värden lägger upp programmet för mötet.

Arrangera hemmaträff

Kontakta Räddningstjänsten Syds medarbetare som finns på Varda alla onsdagar kl 10-12, eller via e-post till shatila.salami@rsyd.se eller ostermedborgarkontor@malmo.se.

Vi planerar nu att starta upp träffar i andra stadsområden, för flera olika behovsgrupper och även andra medlemskommuner. 

I vår folder om hemmaträffar kan du läsa mer.

Medverkande organisationer

Räddningstjänsten Syd arbetar enligt en nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilde individen och för särskilt riskutsatta grupper. Det handlar både om att fler i samhället måste kunna förebygga olyckor och kunna göra något direkt om en olycka ändå skulle inträffa, till exempel i den egna boendemiljön. Inom Herrgården har  bostadsbränderna halverats jämfört med 2008 och 2009. Utvecklingen kan kopplas till ett aktivt arbete med olika typer av förebyggande aktiviteter som till exempel hembesök, aktiviteter för och med barn och ungdomar, projektet R.I.S.K – Räddningstjänsten i samarbete med kidsen, skolbrandmän samt instruktörer som jobbar både med skolungdomar och föreningar.

Stadsområdesförvaltning Östers fokus ligger på att föra dialog med Malmöbor, visa möjligheter att påverka och lämna synpunkter och på så sätt underlätta för medborgarna att engagera sig. Inom stadsområdet är Herrgården ett prioriterat område och det är därför särskilt viktigt med dialog om Herrgårdens utveckling och om de aktiviteter och verksamheter som bedrivs i närområdet.

Polisen vill genom dessa möten informera om sitt arbete i området, som många gånger är ifrågasatt, och bygga upp ett förtroende hos de boende för att öka tryggheten och samarbetet. Detta blir därför ett bra sätt att nå ut till kvinnor som är svåra att möta ute på gårdarna.