Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Personer arbetar tillsammans vid skrivbord

Goda råd på företaget

Här har vi samlat våra bästa råd om säkerhet för företag. Så att du som företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet kan läsa mer om hur du förebygger en brand eller begränsar skador till följd av en brand. Vill du fördjupa dig ännu mer rekommenderar vi att du går in under "Företag & Organisationer" i toppmenyn.

  1. Brandsäkerhet för företag

  2. Tillstånd för explosiv vara
  3. Tillstånd för brandfarlig vara
  4. Systematiskt brandskyddsarbete
  5. Automatlarm
  6. Insatsplanering
  7. Vi utbildar din personal

1. Brandsäkerhet för företag

Containrar
Containrar som används till avfallsförvaring utsätts ofta för anlagda bränder. Det är också vanligt att containrar står för nära byggnader och då är risken för brandspridning stor. Det är viktigt att placeringen görs med hänsyn till både brandsäkerheten och räddningstjänstens framkomlighet.

Läs mer om containrar

Släckanläggning i kök
I restauranger och skolmatsalar finns ofta en serveringsdel i direkt anslutning till köket. En brand i köket kan utvecklas snabbt och påverka både personal och gäster. För att trygga utrymningssäkerheten kan brandtekniska åtgärder krävas.

Läs mer om släckanläggning i kök

Brandskydd på campingplatser
Husvagnar/husbilar och förtält har med åren blivit allt större. En konsekvens blir att även de markerade platserna måste bli större för att kunna upprätthålla det avstånd som krävs.

Läs mer om brandskydd på campingplatser

Utrymningslarm i samlingslokaler
I vissa samlingslokaler är behovet att upptäcka en brand tidigt ännu större än vanligt. För att kunna genomföra en snabb och säker utrymning krävs en tydlig organisation och ett effektivt utrymningslarm.

Läs mer om utrymningslarm i samlingslokaler

Hantering av gasol
Att förvara och hantera gasol på allmän plats och publika lokaler är förknippat med risker. I många fall krävs det tillstånd från kommunen att hantera gasol.

Läs mer om hantering av gasol

2. Tillstånd för explosiv vara

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas för att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Till exempel krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Enligt lag krävs tillstånd för hantering av explosiva varor. När du söker tillstånd så är det Räddningstjänsten Syd som hanterar din tillståndsansökan.

Läs mer om hur du söker tillstånd

3. Tillstånd för brandfarlig vara

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Om du behöver tillstånd eller inte beror bl.a. på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarlig vara du ska hantera. När du söker tillstånd så är det Räddningstjänsten Syd som hanterar din tillståndsansökan.

Läs mer om hur du söker tillstånd

4. Systematiskt brandskyddsarbete

Genom ett välskött systematiskt brandskyddsarbete (SBA) säkerställer du att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt. Brandskyddet inom en organisation bör ständigt vara på dagordningen. Ett regelbundet SBA ger dig kontroll över din anläggning.

Vi har delat in det systematiska brandskyddsarbetet i sju steg

5. Automatlarm

En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten.

Läs mer om hur anslutningen fungerar och ladda ner relevanta dokument

6. Insatsplanering

För att kunna hindra eller begränsa skador vid en brand eller annan olycka behövs insatsplaner. Ju större och mer komplex anläggning, desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. Informationen upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren för anläggningen.

Läs mer om insatsplanering och ladda ner mallar och vår handledning

7. Vi utbildar din personal

Räddningstjänsten Syd erbjuder utbildningar inom brandskydd och sjukvård. Utbildningarna fokuserar både på hur olyckor kan förebyggas och hur du ska agera om något inträffar. Det är värdefulla kunskaper som du kan ha nytta av både i din yrkesroll och privat.

Läs mer om våra utbildningar