Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Räddningstjänsten Syd genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige. 

1. Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn Verksamhetsklass enligt   Boverkets byggregler (BBR) Avgift
1 Industri, kontor, m.m VK1 9 220 kr
2 Samlingslokal   <=150 personer VK2A 8 605 kr
3 Samlingslokal   >150 personer VK2B 9 220 kr
4 Samlingslokal   >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 8 605 kr
5 Bostäder VK3A 9 220 kr
6 Gemensamhetsboenden VK3B 9 220 kr
7 Hotell VK4 9 834 kr
8 Vårdmiljöer daglig verksamhet  VK5A 8 605 kr
9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 9 834 kr
10 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 10 449 kr
11 Brandfarlig lokal VK6 9 220 kr
12 Tillsyn av enskilda förhållanden, ex tillsyn direkt eller tillsyn vid   serveringstillstånd   4 917 kr

 

2. Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillsyn Avgift
1        Fyrverkeriförsäljning (detaljhandel) 3 688 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex.   hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 6 146 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 8 605 kr
4 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex.   restaurang, skola) 6 146 kr
5 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex.   bensinstation, försäljningsställen, mindre industri) 8 605 kr
6 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering) 11 063 kr
7 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 14 751 kr

 

3. Taxor för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd Avgift
1 Fyrverkeriförsäljning (detaljhandel) 8 605 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex. hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 8 605 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 14 751 kr
4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 459 kr
5 Tillstånd gällande överföring 2 459 kr
6 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. restaurang, skola) 8 605 kr
7 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bensinstation, mindre försäljningsställen, mindre industri) 14 751 kr
8 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering, större försäljningsställen) 22 127 kr
9 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 36 878 kr
10 Mindre förändring av befintligt tillstånd 4 917 kr
11 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet   ärende (grundavgift, eventuell timtaxa för nedlagd tid tillkommer) 4 917 kr