Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Räddningstjänsten Syd utför tillsyner på uppdrag av kommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Grundprincipen för tillsynsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika kategorier. Dessa kategorier framgår i tabellen nedan. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket inklusive transporter till och från tillsynsobjektet samt utredning.

I de fall då tillsynshandläggningen avviker väsentligt från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

I de fall då en tillsyn leder till ett föreläggande eller förbud ökar handläggningstiden, bland annat på grund av obligatoriskt uppföljning.

Nya tillsyns- och tillståndsavgifter från 1 januari 2019

Från 1 januari 2019 gäller nya tillsyns- och tillståndsavgifter (LSO och LBE) i samtliga kommuner inom Räddningtjänsten Syd. Dessa beslutas av respektive kommun.

1. Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn Verksamhetsklass enligt   Boverkets byggregler (BBR) Avgift
1 Mindre Industri, kontor, m.m VK1 7 294 kr
2 Större Industri, kontor m.m VK1 7 815 kr
3 Gemensamhetsboenden VK3B 7 815 kr
4 Samlingslokal   <=150 personer VK2A 7 294 kr
5 Samlingslokal   >150 personer VK2B 7 815 kr
6 Samlingslokal   >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 7 815 kr
7 Hotell VK4 8 336 kr
8 Vårdmiljöer daglig verksamhet  VK5A 7 294 kr
9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 8 857 kr
10 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 8 857 kr
11 Brandfarlig lokal VK6 7 815 kr
12 Samlingsobjekt, många olika verksamheter/byggnader                              TIM
13 Tillsyn av enskilda förhållanden, ex tillsyn direkt eller tillsyn vid   serveringstillstånd   4 168 kr

 

2. Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillsyn Avgift
1        Fyrverkeriförsäljning 3 126 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex.   hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 5 210 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 7 294 kr
4 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex.   restaurang, skola) 5 210 kr
5 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex.   bensinstation, försäljningsställen, mindre industri) 7 294 kr
6 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering) 9 378 kr
7 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 12 504 kr

 

3. Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd Avgift
1 Fyrverkeriförsäljning 7   294 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex. hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 7   294 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 12 504 kr
4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 084 kr
5 Tillstånd gällande överföring 2 084 kr
6 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. restaurang, skola) 7 294 kr
7 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bensinstation, mindre försäljningsställen, mindre industri) 12 504 kr
8 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering, större försäljningsställen) 18 756 kr
9 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 31 260 kr
10 Mindre förändring av befintligt tillstånd 4 168 kr
11 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet   ärende (grundavgift, eventuell timtaxa för nedlagd tid tillkommer) 4 168 kr