Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - tangentbord_870.jpg

Skriftlig redogörelse

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ägare till vissa byggnader eller anläggningar i skriftlig form lämna in en redogörelse om brandskyddet. I kommunerna Burlöv, Eslöv, Lund, Kävlinge och Malmö ska den skriftliga redogörelsen lämnas in till Räddningstjänsten Syd.

Den skriftliga redogörelsen berör byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan antas blir särskilt stora. Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad eller anläggning är tillgodosett ligger alltid på fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att redogörelsen lämnas in och nyttjanderättshavaren är skyldig att lämna uppgifter till ägaren så att han kan fullgöra sin skyldighet.

Syftet med den skriftliga redogörelsen är främst att tydliggöra fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar för brandskyddet och att sammanfatta det brandskydd som finns. Den utgör också ett av bedömningsunderlagen i tillsynsarbetet.

De byggnader och verksamheter som ska lämna in skriftlig redogörelse finns inom:

  • Vård
  • Skola
  • Hotell
  • Industri
  • Samlingslokaler
  • Byggnader med kulturhistoriska värden
  • Byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand

Exakt vilka byggnader och verksamheter som berörs av kravet på skriftlig redogörelse redovisas i Räddningsverkets föreskrift.

Mer information om de allmänna råd som Räddningsverket ger kan du läsa i följande dokument: Allmännt råd om skriftlig redogörelse

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se kan du också läsa mer om skriftlig redogörelse, bland annat om myndighetens tolkning av föreskriften.