Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Broschyrer med brandsäkerhetsinformation på olika språk

Lika brandskydd för alla

Alla som bor eller vistas i våra medlemskommuner har rätt till ett fullgott brandskydd. Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på, och vad som är skillnaden mellan tillfällig övernattning och tillfälligt boende.

Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende för nyanlända eller arrangerar tillfälligt boende för utsatta människor.

Utöver löpande kontakt med andra berörda myndigheter gör Räddningstjänsten Syd tillsyn på berörda lokaler och boenden. Fokus ligger på att hålla en bra dialog med myndigheter och ideella krafter samtidigt som vi ser till att alla som bor eller vistas i våra medlemskommuner har ett fullgott brandskydd.

Räddningstjänsten ska inte gå runt den lagstiftning som finns gällande brandsäkerhet för boende, vakna eller sovande. Svensk lagstiftning syftar till att alla, ur ett brandskyddsperspektiv, ska ha ett likvärdigt skydd.

Brandskydd är alltid den enskildes ansvar.

Om du öppnar ett boende är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd. Om du upplåter lokaler som är avsedda för annat än övernattning är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd.

Ska lokalerna ändras för att bli lämpliga för övernattning kan det krävas bygglov eller en bygganmälan. Detta gör du hos stadsbyggnadskontoret i din kommun.
Om aktuellt bygglov inte medger boende krävs ett nytt för ändrad verksamhet. Regler för hur olika typer av boende ska vara utformat återfinns i Boverkets byggregler, BFS 2014:3 - BBR 22.

Det kan finnas lokaler där det finns ett bygglov för boende men det behöver inte betyda att alla typer av boende är lämpligt. Samhället ställer olika krav beroende på om de boende kan förvantas ha god lokalkännedom, själva kan sätta sig i säkerhet med mera.

Även om det är tillfälligt så behöver ett boende ha ett betryggande brandskydd. Det får inte innebära fara för liv om det skulle börja brinna. Man kan ha i åtanke att statistiken om dödsbränder berättar just att människor omkommer i den miljö där man bor. Om brandskyddet inte är tillräckligt kan det leda till en katastrof.

Webbaserad utbildning

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning och en webbaserad brandskyddsutbildning. Utbildningen tar ungefär 20 minuter att genomföra.

Definitioner

Tillfällig övernattning - Övernattning  vid enstaka tillfällen där man ofta använder lokaler som till vardags är avsedda för annan typ av verksamhet än övernattning. Exempel på lokaler som ofta nyttjas för tillfällig övernattning är skollokaler. Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter (upp till 7 dagar/nätter) vid enstaka tillfällen (något/några tillfällen per år). Om tillfällig övernattning är tänkt att ske i lokaler där annan verksamhet till vardags pågår måste kompensatoriska åtgärder vidtas för att höja brandskyddet temporärt.   

Tillfälligt boende – Verksamhet som omfattar utrymmen med permanent boende där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. Exempel på tillfälligt boende är hotell och vandrarhem.

Här kan du läsa mer

Brandskyddsinformation till flyktingar

Du som driver eller verkar i ett boende för flyktingar får gärna skriva ut och sprida denna information.