Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Personer med betydande inflytande

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen. Detta gäller för tillståndsansökningar som skickas in efter den 1 augusti 2021. Kravet gäller samtliga tillståndspliktiga verksamheter.

Vem räknas som person med betydande inflytande?

Det skiljer sig mellan olika typer av verksamheter vilka personer som kan anses ha ett betydande inflytande över den juridiska person som innehar tillståndet (tillståndshavaren). Nedan är exempel på personer med betydande inflytande i olika typer av verksamheter:

  • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

 

Anmälan av personer med betydande inflytande

Anmälan av personer med betydande inflytande görs vanligtvis i samband med att tillstånd söks. Personerna kan anges i ansökningsblanketten för tillstånd. Om någon av de anmälda personerna med betydande inflytande över verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till Räddningstjänsten Syd. Anmälan hittar du här.

 

Hur görs lämplighetsprövningen?

Vid lämplighetsprövningen av personer som har betydande inflytande i en verksamhet inhämtar vi yttrande från Polismyndigheten. Polisen yttrar sig om personerna är lämpliga för att delta i verksamheten. Polisens yttrande ligger till grund för om tillståndsansökan ska beviljas eller avslås. Personer med betydande inflytande över verksamheten ska inte godkännas av tillståndsmyndigheten men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för tillståndet i sin helhet.