Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kostnad för tillstånd

Räddningstjänsten Syd har rätt att ta betalt för varje tillståndsprövning. Grundprincipen är att prövningen sker till självkostnadspris vilket innebär att den sökande betalar en avgift som motsvarar den tid som handläggningen tar. Myndigheten tar alltså inte ut någon vinst.

För att den sökande ska veta ungefär vad ett tillstånd kostar har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften motsvarar normal handläggning och inkluderar hela tillståndsprocessen, även godkännande av föreståndare. Den innefattar således ersättning för diarieföring, inläsning i ärendet, arkivering, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning tekniska villkor, beslut av tillstånd, ev. underhandskontakt, platsbesök, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning avsyningsprotokoll och godkännande av föreståndare.

Räddningstjänsten Syd genomför även tillsyn enligt LBE. Syftet med tillsynen är att kontrollera att hanteringen sker på ett betryggande sätt och enligt de villkor som finns i tillståndet. Räddningstjänsten Syd kan genomföra tillsyn när som helst och tar ut en avgift för detta. Avgiften varierar beroende på tillsynens omfattning och om det finns brister i hanteringen. Observera att avgiften för tillsyn inte är inkluderad i avgiften för tillståndshandläggningen.

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBE utgörs av en timtaxa som multipliceras med summan av nedlagd arbetstid. Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Observera att avgift tas även om du drar tillbaka din ansökan och inte får ett tillståndsbevis. 

Här hittar du aktuella avgifter för tillsyn och tillstånd