Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - bild_tillstadnfyrverkerier.jpg

Tillstånd för försäljning av fyrverkerier

Om du vill sälja fyrverkeriartiklar måste du söka tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Här kan du få hjälp med att komma igång med din ansökan.

Planera din verksamhet
Börja med att fundera på hur du ska utforma din verksamhet. Information om om vad som gäller för försäljning och förvaring av fyrverkeriartiklar finner du i MSB:s informationsbroschyr om försäljning av fyrverkerier eller i MSB:s handbok förvaring av explosiv vara. Några av de grundläggande krav som gäller är:

Vid försäljningsplats:

 • Får du inte hantera mer än ditt dagliga behov. I grund får du inte hantera mer än 25 kg (nettovikt krut) på försäljningsplats. Om du har väldigt stor hantering kan undantag ges om det styrks med försäljningsstatistik eller motsvarande utredning. Försäljningsplatsen ska vara väl skyddad mot tillgrepp.

 • Platsen ska vara helt fri från lättantändligt material på en radie av minst två meter.

 • Avstånd till brandfarliga vätskor och gaser ska vara minst 12 meter.

 • Platsen får inte ligga i direkt anslutning till en utrymningsväg.

 • Handbrandsläckare ska finnas bakom försäljningsdisken.

 

Vid förrådsutrymme:

 • Söker du tillstånd för mer än 25 kg och högst 100 kg fyrverkeriartiklar ska de förvaras i förråd avskilt från försäljningsplats och skyddas mot brand i lägst brandteknisk klass EI 30.

 • I förvaringsutrymmet för fyrverkeriartiklar får försäljning inte förekomma.

 • Förrådet ska ha släckutrustning.

 • Förrådet ska glespackas. Det innebär att man packar högst 10kg explosiv vara per m3.

 • Förråd för fyrverkeriartiklar ska ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska stöldskyddsföreningens Norm, SSF 200:4 Regler för mekaniskt inbrottsskydd.

 • Har du mindre än 25kg får de förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller förråd med motsvarande tillträdesskydd.

 

Förrådsutrymme utomhus:

 • Förrådsutrymmet ska ha ett avstånd av minst 5 meter till brännbart material eller annat som kan vålla brand.

 • Om vägg eller konstruktion intill lagerutrymmet är uppfört i lägst brandtekniskklass EI30 med obrännbar utvändig ytbeklädnad, utgår kravet på avstånd till den angränsande byggnaden från lagerutrymmet.

 • Räddningstjänsten rekommenderar att containerförråd förses med larm om den står utanför inhägnat område.

Detta är några av de punkter som beskrivs i MSB:s informationsmaterial. När du har tänkt igenom dessa punkter, läst informationsmaterialet från MSB och planerat din verksamhet så den uppfyller kraven är det dags för nästa steg.

Det är lämpligt att tidigt ta kontakt med en grossist som kan bidra med utbildning och utgöra ett stöd i hur försäljnings- och förvaringsplatser kan utformas för att möta kraven. Det är dock du som tillståndssökande som har det yttersta ansvaret och det är Räddningstjänsten Syd som gör bedömning om hantering sker på ett betryggande sätt.

 

Ansök om tillstånd
Nu är det dags att ansöka om tillstånd för försäljning av fyrverkeriartiklar hos Räddningstjänsten Syd. Ansökan måste vara komplett ifylld och bilagorna som krävs måste följa med för att vi ska kunna ge dig tillstånd. Du hittar blanketten här.
Nedan följer de tillståndstyper du ska söka för:

 • Förvärv av explosiv vara - krävs för den som ska köpa explosiv vara.

 • Förvaring av explosiv vara - krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara.

 • Saluförande (försäljning) av explosiva varor - krävs för den som bedriver handel med explosiva varor till exempel den som ska sälja fyrverkeriartiklar.

 • Godkännande av föreståndare för explosiv vara. En föreståndare har som uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

På tillståndsblanketten framgår vilka dokument som ska bifogas ansökan. För försäljning av fyrverkerier måste nedanstående följa med som bilagor:

 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara utbildningsintyg.

 • Dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet

 • Karta över området med förråd, närliggande skyddsobjekt och platser för annan verksamhet. Avstånd mellan dessa ska vara angivna.

 • Beskrivning och planskiss av försäljningslokal. Beskrivningen ska omfatta lokalens utformning och placering inom fastigheten. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt, så länge planlösningen framgår tydligt. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras och avståndet anges.

 • Konstruktionsbeskrivning av förrådet/förråden (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven.

 • Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs), åskskydd (där så krävs) samt släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering).

Din ansökan kommer att granskas för att se om försäljningslokalen och eventuellt förråd har de förutsättningar som krävs enligt gällande föreskrifter. När granskningen är klar får du besked om du får tillstånd till din verksamhet.

 

Förbered försäljnings- och förvaringsplats, men invänta avsyningen
När du har fått ditt tillstånd kan du förbereda din försäljningsplats och ditt lagerutrymme för din kommande verksamhet.

Om tillståndet endast är giltigt efter godkänd avsyning (avsyningsbevis) får du däremot inte ta emot och förvara fyrverkeriartiklarna innan en slutkontroll är gjord, en så kallad avsyning. Av tillståndet framgår det om du måste boka en avsyning eller ej.

 

Utse och utbilda föreståndare
Föreståndaren ska ha kunskap om hur verksamheten fungerar och ansvarar för att den sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera den övriga personalen om de risker som finns och hur de ska hanteras. Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera fyrverkeriartiklarna från försäljningsplatsen vid stängningsdags.

Den som driver verksamheten ska utse en eller flera föreståndare och se till att de får den kunskap som behövs. Läs mer om föreståndare.

 

Avsyning av anläggningen

Efter att du är klar med din verksamhet och redo att starta ska du själv anmäla till Räddningstjänsten Syd att du vill ha en avsyning av verksamheten.

Då kommer vi till er för att göra en slutkontroll av anläggningen. Om du inte får några anmärkningar så får du starta din verksamhet.

 

Tillsyn
Under fyrverkerisäsongen i mellandagarna genomför Räddningstjänsten Syd tillsyn för att kontrollera att hanteringen av fyrverkerier sker på ett betryggande sätt och enligt de villkor som finns i tillståndet. Räddningstjänsten Syd kan genomföra tillsyn när som helst och tar ut en avgift för detta. Avgiften varierar beroende på tillsynens omfattning och om det finns brister i hanteringen. Observera att avgiften för tillsyn inte är inkluderad i avgiften för tillståndshandläggningen.