Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreståndare

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du i enlighet med 9 § LBE utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Föreståndare för explosiv vara ska godkännas av oss och således måste du söka tillstånd för den eller de aktuella föreståndarna till Räddningstjänsten Syd. Vid prövning av föreståndare för explosiv vara genomförs en vandelsprövning. Vi begär då utdrag ur belastnings- och misstankeregistret från Rikspolisstyrelsen.

För att de valda föreståndarna ska bli godkända behöver Räddningstjänsten Syd få in bifogade dokument med tillståndsansökan:

  • Dokument som visar att föreståndarna är lämpliga och har tillräckligt med kompetens. Exempelvis kan utbildningsintyg bifogas.
  • Dokument som visar ansvarsområde och befogenheter för föreståndarna från tillståndshavaren.
  • Dokument som visar att föreståndarna har accepterat föreståndarskapet. Det kan till exempel vara kopia på avtal mellan tillståndshavaren och föreståndaren.

Om en eller flera föreståndare byts ut under tiden ni innehar ett tillstånd, ska detta anmälas genom att ni skickar in ansökan om föreståndare samt de dokument som står ovan i punktlistan till Räddningstjänsten Syd.

Ladda ned blanketten Anmälan om föreståndare.

Föreståndarens ansvar och arbetsuppgift

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen, läs mer på sidan om explosiva varor.

Tillståndshavaren ska ge föreståndaren de befogenheter och övriga förutsättningar som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Det kan innebära avsatt tid för uppdraget, budget till kurser och utbildning, samt budget för att kunna åtgärda de brister som finns på arbetsplatser.

Föreståndare ska ha kunskap om hur anläggningen fungerar och ansvara för att den sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera och utbilda övrig personal om de risker som finns och hur de ska hanteras. Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera den brandfarliga varan vid stängningsdags och vad de ska göra om de känner gaslukt, ser ett läckage eller upptäcker ett spill.

Föreståndare är tillsammans med tillståndsinnehavaren alltid ytterst ansvariga för hanteringen. Brister i hanteringen kan i värsta fall leda till indraget tillstånd och böter samt vid grov oaktsamhet även fängelse.