Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreståndare

Den som hanterar tillståndspliktig mängd explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. De utsedda föreståndarna ska anmälas till och godkännas av Räddningstjänsten Syd.

Vid prövning av föreståndare för explosiv vara genomförs en vandelsprövning. Vi begär då utdrag ur belastnings- och misstankeregistret från Polismyndigheten. I vissa fall begär vi även att Polismyndigheten eller någon annan myndighet yttrar sig över föreståndarens och den sökandes lämplighet.

För att de valda föreståndarna ska bli godkända behöver Räddningstjänsten Syd få in bifogade dokument med tillståndsansökan:

  • Dokument som visar föreståndarens kompetens och lämplighet, till exempel ett utbildningsintyg
  • Dokument som visar föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt att personen har accepterat föreståndaruppdraget, till exempel ett skriftligt förordnande.

Om nya föreståndare utses under tillståndets giltighetstid så ska dessa anmälas till och godkännas av Räddningstjänsten Syd. Använd en blankett för att anmäla nya föreståndare som du hittar här.

Räddningstjänsten Syd tar ut en avgift för lämplighetsprövningen av föreståndare och deltagare. Avgiften tas ut oavsett om personerna godkänns eller inte. Här hittar du aktuella avgifter för tillsyn och tillstånd.

Föreståndarens ansvar och arbetsuppgift

Föreståndarens uppgift är att verka för att hanteringen av explosiva varor sker i enlighet med lagen och de föreskrifter som finns i anslutning till lagen. Föreståndaren har en grundläggande roll i att kontrollera och följa upp verksamhetens hantering av explosiva varor samt att samordna det förebyggande arbetet.

Tillståndshavaren ska ge föreståndaren de befogenheter och övriga förutsättningar som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Det kan innebära avsatt tid för uppdraget, budget till kurser och utbildning, samt budget för att kunna åtgärda de brister som finns på arbetsplatser.

Föreståndare ska vara väl insatt i hur verksamheten fungerar och ansvara för att hanteringen av explosiva varor sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera och utbilda övrig personal om de risker som finns och hur de ska hanteras. Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera de explosiva varorna.

Brister i hanteringen kan i värsta fall leda till indraget tillstånd och böter samt vid grov oaktsamhet även fängelse.