Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Explosiv vara

Explosiv vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten Syd är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller hantering av explosiva varor i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge.

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Detta säger lagen om explosiva varor

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara skall du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska godkännas av Räddningstjänsten Syd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är föreskrivande myndighet vilket betyder att de ansvarar för föreskrifter, allmänna råd, handböcker och informationsblad inom lagstiftningen. Följ länkarna för att enkelt hitta till informationen.


Räddningstjänsten Syd är tillstånds- och tillsynsmyndighet

Hanterar du explosiva varor i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv eller i Kävlinge kommun så är det till Räddningstjänsten Syd du skickar ansökan. Med hantering menas exempelvis förvaring, försäljning, nationell överföring och förvärv (köp) av explosiva varor.

Tillstånd för hantering av explosiv vara ges normalt för 6 år. För försäljning av fyrverkerier beviljas tillstånd för ett år, därefter 6 år.

Räddningstjänsten Syd har också rätten att göra tillsyn hos verksamheter som hanterar explosiv vara.

Andra myndigheters tillstånd

När det gäller tillstånd i andra kommuner än ovan så är det till den kommun eller det räddningstjänstförbund som verkar i det aktuella geografiska området som ansökan ska skickas till.

När det gäller användande (uppskjutning) av fyrverkerier inom tättbebyggt område så krävs i de flesta fall ett tillstånd enligt ordningslagen. Detta söks hos Polismyndigheten.

När det gäller tillstånd till sprängning söks även detta hos Polismyndigheten.

Tillstånd för att tillverka explosiv vara söks hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tillstånd för internationell överföring (import och export) av explosiv vara söks hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.