Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - fireworks_870.jpg

Explosiv vara

Explosiv vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten Syd är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller hantering av explosiva varor i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge kommuner.

Explosiva varor är ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Detta regleras i föreskriften MSBFS 2010:4 som finns att hämta på www.msb.se. Uppgifter om klassificering finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Hur regleras hanteringen av explosiva varor?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter, allmänna råd och handböcker för hantering av explosiva varor. Alla finns att hämta på www.msb.se. Bland annat finns föreskrifter som reglerar när tillstånd krävs och hur förvaring av explosiva varor ska ske. Vidare finns informationsmaterial som visar bland annat hur förvaring, försäljning och säker användning av fyrverkerier kan gå till.

Rsyd rekommenderar den som ska söka tillstånd att besöka MSBs webbplats för att säkerställa tillgången till de senaste uppdateringarna av föreskrifter och informationsblad som gäller just den egna verksamheten.

När behövs ett tillstånd?

Nästan all hantering, import och överföring av explosiva varor är tillståndspliktig.

MSB prövar tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, import och gränsöverskridande överföring av explosiva varor samt viss hantering inom försvaret.

Polisen prövar tillstånd för viss användning av explosiva varor, exempelvis sprängarbete och fyrverkerianvändning.

Rsyd prövar tillstånd för all annan tillståndspliktig hantering av explosiva varor, exempelvis förvaring, handel och överlåtelse samt överföring inom Sverige.

Tillstånd för explosiv vara behövs inte för den som:

-        Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition

-        Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut i riskgrupp 1.3 eller 1.4 för eget bruk

-        Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se MSB:s handbok). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högs 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Att ansöka om tillstånd i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge kommuner

Tillståndsansökan explosiv vara inom Räddningstjänsten Syds område
Tillståndsansökan fyrverkeriförsäljning inom Räddningstjänsten Syds område
Så här fyller du i ansökan

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, explosionsskyddsdokumentation med klassningsplaner, ritningsunderlag, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m.  Mer information finns bl.a. i guiden till ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

För frågor gällande tillstånd kontakta oss på

Tel 046-540 46 00
epost info@rsyd.se

Anmälan om föreståndare

Anmälan om föreståndare inom Räddningstjänsten Syds område
Informationsblad ang föreståndare på MSB:s sida

Vid tillståndspliktig hantering av explosiv vara ska det finnas minst en utsedd föreståndare. Denna roll är central i den faktiska hanteringen av de tillståndspliktiga varorna. I gällande lagstiftning har föreståndaruppdraget förtydligats, och det är viktigt att verksamheten ser till att det finns förutsättningar att som föreståndare kunna utföra de skyldigheter som vilar på föreståndaren. Förutsättningar som alltid behöver säkerställas är

-        Tillräcklig delegation i organisationen

-        Möjligheter att följa hanteringen av brandfarlig/brandreaktiv vara

-        Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter

-        Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

När det gäller hantering av explosiv vara genomgår föreståndaren en godkännandeprocess som tillståndsmyndigheten gör enligt lag. Denna innefattar kontroll av kompetens samt kontroll av polisens belastningsregister.

Goda råd till den som söker

Det är den juridiska person som har den juridiska och faktiska rådigheten över varorna som ska söka tillståndet. Enklare uttryckt är det den högst ansvariga i den verksamhet som hanterar varorna som ska söka.

Viktigt är att skicka in en komplett ansökan och att ansöka i god tid innan hanteringen ska påbörjas eller det befintliga tillståndet löper ut. En stark rekommendation är att söka minst tre månader i förväg.

Vad kostar tillståndet?

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska vara kostnadsneutral. För att den sökande ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar ersättning för diarieföring, inläsning i ärendet, arkivering, kontroll tekniska villkor, kvalitetsgranskning tekniska villkor, beslut av tillstånd, ev. underhandskontakt, platsbesök, avsyning, avsyningsprotokoll och kvalitetsgranskning avsyningsprotokoll.

Då tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Kategori 

Exempel 

Enhetstaxa

E 1. Fyrverkeriförsäljning

 

6 195 kr

E 2. Förvaring av explosiva varor i mindre omfattning

hantering av krut för egentillverkning av ammunition 

6 195 kr

E 3. Förvaring av explosiva varor i större omfattning

lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar

10 620 kr

E 4. Godkännande av föreståndare

Ändring av angiven föreståndare

1 770 kr

E 5. Tillstånd för överföring

 

1 770 kr

E 6. Avslag av ansökan om tillstånd för explosiv vara

 

3 540 kr

Samråd

Blankett för anmälan om samråd

Enligt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska tillståndshavaren i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten.

9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska samråda med tillsynsmyndigheten om hur risken för olyckor kan minimeras, om sådant samråd behövs med hänsyn till förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen.

Samrådsförfarandet innebär att tillståndshavaren fyller i och skickar in ett formulär tillsammans med en enklare riskutredning och en skiss/ritning över den planerade åtgärden. Dokumentationen kommer att utgöra grunden för samrådet. Därefter kommer tillståndshavaren att bli kontaktad av Räddningstjänsten för ett samråd via telefon. Här sker även en överenskommelse om ett eventuellt platsbesök. Samrådet ska inte förväxlas med ett tillstånd till den planerade åtgärden utan räddningstjänstens roll är att stödja verksamhetsutövaren i sitt ansvarsområde.

Tillbudsrapportering

Blankett för anmälan om tillbud

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Att följa upp olyckor och tillbud är en viktigt del i tillståndsmyndighetens arbete med att förebygga liknande händelser och för att öka kunskapen om hur brandfarlig vara hanteras på ett säkert sätt.

Är du osäker på om du ska anmäla ett tillbud, ta kontakt med oss.
Tel 046-540 46 00
epost info@rsyd.se

Tillsyn

Räddningstjänsten Syd är både tillstånds och tillsynsmyndighet gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor. En planerad tillsyn sker vanligtvis mitt i löptiden för tillståndet. En tillsyn kan också vara händelsebaserad mot bakgrund av inträffade tillbud eller inkommen information om brister i hanteringen. Tillsynen kan även vara temabaserad vilket innebär att tillsynsmyndigheten utför tillsyn på exempelvis alla fyrverkeriförsäljare.

Du som verksamhetsutövare kan också begära en tillsyn. Detta kan vara ett verktyg om det exempelvis finns osäkerheter i den fysiska hanteringen eller oklarheter i ansvarsfördelningen mellan aktörerna som hanterar den brandfarliga varan.

Vid en tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs. Tillsynsmyndigheten har rätt att genomföra tillsyn även i verksamheter som inte är tillståndspliktiga.

För frågor kontakta tillsyn direkt på
Tel 046-540 46 99
epost tillsyndirekt@rsyd.se