Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hantering av gasol

Att förvara och hantera gasol på allmän plats och publika lokaler är förknippat med risker. Då allmänheten inte förväntas ha kunskap om riskerna med gasol ställer man höga krav på den som ansvarar för hanteringen. I många fall krävs det tillstånd från kommunen att hantera gasol.

Hantering av gasol ska alltid ske enligt de lagar, föreskrifter och villkor som anges i tillståndet. Dessutom ska hanteringen ske av personer som är väl förtrogna med riskerna samt gällande lagstiftning.

Tillstånd

Tillstånd krävs för verksamheter som hanterar mängder större än vad som anges i tabellen.

Verksamhet

Volym (liter)

Publik verksamhet, inomhus

2

Publik verksamhet, utomhus (gäller såväl gasflaskan som förbrukningsapparaten) 

60

 
Observera att de tekniska krav som finns i lagstiftningen gäller oavsett om anläggningen är tillståndspliktig eller inte.

Hur söker jag tillstånd om hantering av brandfarlig vara?

Ansökan om tillstånd ska ske skriftligen och lämnas till Räddningstjänsten Syd.

Tillståndsansökan brandfarlig vara inom Räddningstjänsten Syd

Föreståndare för brandfarlig vara

Det ska finnas föreståndare som ansvarar för att gasolhanteringen sköts enligt föreskrifter och villkor i tillståndet. Föreståndaren ska ha god kunskap om riskerna och lagstiftningen kring hantering av gasolanläggningen. En ställföreträdande föreståndare bör utses. Uppgifter om föreståndare för brandfarlig vara lämnas i samband med ansökan.

Allmänna anvisningar vid gasolhantering

Förvaring

I publika lokaler ska gasflaskor förvaras antingen:

 • Utomhus i ett låst plåtskåp (förutsätter minst tre meter till fönster, golvbrunnar etc).
 • Utomhus i brandklassat skåp EI 30 (EI 60 > 250 liter).
 • Inomhus i eget brandavskilt EI 30 (EI 60 > 250 liter) med separat ventilation direkt till det fria.

Gasflaskor ska placeras stående och stadigt uppställda på en väl ventilerad plats. Flaskorna ska också placeras så att de i skälig omfattning är skyddade från yttre påverkan och obehöriga. Om förbrukningsapparaten är portabel ska flaskan placeras tillsammans med förbrukningsapparaten till exempel på försäljningsvagnen, så att yttre påverkan inte orsakar påfrestningar på slangar och kopplingar. Normalt är det endast dagsbehovet av gasol som får finnas på hanteringsplatsen. På varje skåp, vagn och stånd där gasol förbrukas ska det finnas en väl synlig trekantig gul skylt med svart bård och symbol som varnar för brandfarlig vara.

Hantering av gasol vid brand

 

 

 

 

 

I nära anslutning till hanteringsplatsen för gasolen ska en handbrandsläckare (6 kg pulver) finnas lätt åtkomlig.

Flaskbyte

Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska undvikas under verksamhetens öppettider. Gasolflaskorna ska transporteras stående med tätpropp och skyddskåpa. Byte av gasolflaskor får inte ske under verksamhetens öppettider. På fasta anläggningar kan en omkopplare installeras. Denna fungerar så att när en flaska är tom slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk.

Att tänka på vid flaskbyte

 • Inga tändanledningar som öppen låga, rökning etc. får finnas i närheten
 • Stäng ventil på gasolflaska.
 • Låt eventuell låga brinna ut.
 • Ventilen/reglaget ska stängas.
 • Koppla från gasflaska.
 • Råd och anvisningar.
 • Anslut ny flaska och trycksätt slang.
 • Sök efter läckor med till exempel gasmätare, läckspray eller motsvarande längs hela slangen/värmaren. Indikeras gas, stäng gasolflaska, vädra ur och påbörja felsökning.
 • Byte får enbart utföras av behörig personal.

Ledningar

Rörledningen ska helst dras i ett stycke hela vägen från flaska till gasapparaten. Om man måste skarva ledningen är det viktigt att skarvarna är synliga för att lätt kunna hitta läckor i systemet. Ledningen får inte gömmas bakom paneler, i väggar eller golvsocklar. Svetsning, hårdlödning eller speciella kopplingar är godtagbara skarvmetoder. Rörledningen får inte gjutas in i väggar, golv eller tak.

Gasledningarna ska vara märkta om det finns risk för att de kan förväxlas. Lämplig placering av märkningen kan vara vid ventiler, väggenomföringar samt förgreningsställen. Färgmarkering av ledningen i hela sin längd rekommenderas.

Gasol

Gasolslangars längd får inte vara mer än 1,5 meter. Vid längre avstånd ska gasolrör anslutas till flaskorna. Endast SIS-godkända slangar och rör får användas. Gasolslangen bör bytas åtminstone vartannat år för att undvika sprickbildning.

Huvudavstängning
gasol huvudavstängning

Det är viktigt att huvudavstängningen för hela anläggningen placeras innanför ytterväggen på en plats där den är lätt åtkomlig och väl synlig. Det är också viktigt att såväl huvudavstängningen som alla andra ventiler är utförda så att man direkt ser på ventilen om den är öppen eller stängd. Genom att huvudavstängningen är låsbar och endast en person har tillgång till nyckel har denne kontroll över användningen. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll ska alltid ventilerna stängas. Huvudavstängningen märks enligt figur. 

Här kan du läsa mer om tillstånd för brandfarliga varor