Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utredning om risker

Hantering av brandfarliga varor är alltid förenat med risker. Om en brandfarlig gas eller vätska släpps ut oavsiktligt kan det leda till en brand eller explosion. Därför ska den som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga varor utreda riskerna för olyckor och skador som kan uppkomma genom brand eller explosion, samt vilka konsekvenser det kan få.

Kravet på utredning om risker finns i 7 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet med en riskutredning är att verksamhetsutövaren ska vara medveten om de brand- och explosionsrisker som finns i den egna verksamheten för att kunna vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

Dels behövs åtgärder för att förhindra och förebygga brand eller explosion, dels behövs åtgärder för att begränsa konsekvenserna om en brand eller explosion trots allt skulle inträffa.

Hur ska utredningen genomföras?

Det anges inte i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) hur en riskutredning ska genomföras. För vissa typer av brandfarliga varor finns det föreskrifter och allmänna råd som ställer särskilda krav på hur utredningen ska genomföras och dokumenteras. För de flesta verksamheter är det en förutsättning att utredningen dokumenteras för att den ska vara lättöverskådlig och tillgänglig för personalen och myndigheterna.

Det finns flera olika metoder för att genomföra en riskutredning. Valet av metod och hur omfattande utredningen behöver vara skiljer sig åt mellan olika typer av verksamheter. Faktorer som är av betydelse är vilka brandfarliga varor som hanteras och i vilken mängd, hur varorna hanteras och hur komplex verksamheten är.

Till exempel ställs det högre krav på utredning i en processindustri än om det enbart är hantering av fabriksförslutna förpackningar.

En lämplig metod för att utreda riskerna om hanteringen av brandfarliga varor är begränsad redovisas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) vägledning ”Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter”. Denna finns tillgänglig på MSB:s webbplats.  

Oavsett vilken typ av verksamhet det är och hur utredningen genomförs behöver den oftast innehålla en beskrivning och identifiering av de händelser som kan leda till en brand eller explosion, konsekvenserna av en brand eller explosion, samt vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder som har genomförts eller behöver genomföras.

Att ta extern hjälp för att göra utredningen

Att utreda riskerna i sin verksamhet kan vara svårt och tidskrävande. Ibland kan det behövas hjälp för att genomföra arbetet, till exempel av en brand- eller riskkonsult. Utgångspunkten är att den som hanterar de brandfarliga varorna också ska vara medveten om riskerna i sin verksamhet. En konsult kan hjälpa till med att leda och dokumentera arbetet, göra beräkningar och liknande. Det är dock viktigt att personal från verksamheten deltar i arbetet för att kunna bidra med sin kunskap och för att bli medvetna om riskerna.

Hålla utredningen uppdaterad

Arbetet med en riskutredning resulterar ofta i dokumentation i form av en rapport. Det är lätt hänt att rapporten blir en pappersprodukt som glöms bort. Tänk på att det är arbetet bakom rapporten som är det viktiga och att utredningsarbetet behöver ske löpande i takt med förändringar i verksamheten. Detta ställer också krav på att rapporten regelbundet kontrolleras och revideras. 

Krav i föreskrifter, allmänna råd och andra anvisningar

Det är vanligt att jämföra sin hantering med de krav som anges i föreskrifter, allmänna råd eller andra anvisningar och kalla det för en riskutredning. Detta uppfyller dock inte kraven på en utredning om risker enligt LBE. Det viktiga är att utreda och förstå de specifika risker som finns i den egna verksamheten. Det kan finnas risker i en verksamhet som inte enbart hanteras genom att följa krav i föreskrifter och allmänna råd.

Explosiv atmosfär

Om hanteringen av brandfarliga varor riskerar att ge upphov till explosiv atmosfär, till exempel genom öppen hantering av varorna, krävs en utredning och bedömning av riskerna för explosiv atmosfär. Denna bedömning och utredning handlar främst om förväntade utsläpp vid normal hantering.

En utredning om risker enligt LBE handlar istället om att utreda riskerna för att ett oönskat utsläpp inträffar och orsakar en brand eller explosion. En utredning och bedömning om riskerna för explosiv atmosfär kan alltså inte ersätta en utredning om risker enligt LBE.