Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

När behövs tillstånd?

Huvudregeln är att den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd för hanteringen. Med yrkesmässig hantering avses all hantering som inte är privat. Till yrkesmässig hantering räknas därför även hantering inom föreningar och frivilligorganisationer.

Gå till ansökan om tillstånd för brandfarliga varor

Brandfarliga gaser och vätskor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genom sina föreskrifter (MSBFS 2013:3) undantagit viss hantering av brandfarliga gaser och vätskor från tillståndsplikten. I tabellen nedan visas vilka mängder som får hanteras utan tillstånd i olika typer av verksamheter. Till publika verksamheter räknas verksamheter dit allmänheten har tillträde. Exempel på publika verksamheter är restauranger, skolor, teatrar, utställningar, försäljningsställen och vårdinrättningar.

  Volym (liter)      
Hantering Brandfarliga gaser Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60° C Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60° C
Yrkesmässig publik verksamhet

Inomhus: 2
Utomhus: 60

100 100 10 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus 250 500 500 10 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus 1000 3000 3000 50 000
Icke yrkesmässig hantering

Gasol: 60
Andra gaser: 10

100 100 10 000

Observera att det finns fler undantag från tillståndsplikten som inte redovisas här. Fullständig information finns i MSB:s handbok "Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor" som finns tillgänglig på MSB:s webbplats.

Brandreaktiva varor

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som genom sina föreskrifter bestämmer vilka ämnen som ska betraktas som brandreaktiva. I varje föreskrift anges gränsen för när tillstånd behövs. I dagsläget finns föreskrifter för hantering av följande brandreaktiva varor:

  • ammoniumnitrat (SÄIFS 1995:6)
  • ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (MSBFS 2018:13)
  • brandfarlig biograffilm (SÄIFS 1989:4)
  • lågnitrerad nitrocellulosa (SÄIFS 1989:5)
  • organiska peroxider (SÄIFS 1996:4)
  • väteperoxid (SÄIFS 1999:2)