Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Handläggning av tillståndsansökningar

Handläggningen av tillståndsansökningar tar oftast upp till tre månader. Tänk på att skicka in en fullständig ansökan från början så går handläggningen snabbare.

Hur går handläggningen till?

Handläggningen av tillståndsansökningar kan delas in i formell prövning, sakprövning och avgörande. Nedan ges en beskrivning av hur handläggningen går till.

Beskrivning av hur handläggning av tillståndsansökningar går till

1. Formell prövning

När en ansökan om tillstånd kommer in till Räddningstjänsten Syd kontrollerar vi först att den är fullständig, att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns med. Detta kallas för formell prövning.

Om det saknas uppgifter eller handlingar upprättar vi ett föreläggande om komplettering. Den sökande får då en viss tid på sig, vanligtvis tre veckor, att komplettera ansökan. När vi bedömer att ansökan är fullständig skickar vi ett mottagningsbevis. Om kompletteringarna inte kommer in inom den utsatta tiden avvisar vi ansökan, vilket innebär att den inte tas upp till prövning.


2. Sakprövning

När ansökan är fullständig inleder vi sakprövningen. Detta innebär att vi kontrollerar om den sökande har förutsättningar att hantera brandfarliga varor i enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. I prövningen ingår bland annat att kontrollera att de anordningar och anläggningar som används för hanteringen är byggda och drivs på ett säkert sätt, att den sökande har tillräcklig kompetens och att det finns en tillfredställande utredning om risker.

Ofta finns det frågor som behöver utredas under sakprövningen. Detta kan innebära att den sökande behöver komplettera ansökan med ytterligare handlingar och uppgifter, vilket oftast meddelas genom ett föreläggande om komplettering.

Vid behov gör vi ett platsbesök på verksamheten som en del av prövningen. Syftet med ett platsbesök är att få en bättre uppfattning om verksamheten samt att kontrollera tekniska och organisatoriska förutsättningar.


3. Ärendet avgörs

Efter att ha prövat ansökan avgör vi ärendet genom att ge tillstånd eller genom att avslå ansökan. Ett tillstånd förenas ofta med ett antal villkor som behöver uppfyllas inom en bestämd tid. Vi följer upp villkoren genom tillsyn. Tillståndet begränsas till vanligen sex eller tio år beroende på typ av verksamhet.

Handläggningstid

Räddningstjänsten Syd har tre månader på sig att meddela beslut i ett tillståndsärende efter det att en fullständig ansökan kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får vi förlänga handläggningstiden med högst tre månader.

Avgift för tillståndsprövningen

Räddningstjänsten Syd tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Grundprincipen är att prövningen sker till självkostnadspris vilket innebär att den sökande betalar en avgift som motsvarar handläggarens tid. Vi tar alltså inte ut någon vinst.

För att den sökande ska veta ungefär vad ett tillstånd kostar har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften motsvarar normal handläggning och inkluderar hela tillståndsprocessen. Grundtaxan för tillståndsprövning utgörs av en timtaxa som multipliceras med summan av nedlagd arbetstid. Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras. Observera att avgiften tas ut även om ansökan dras tillbaka eller avslås.

Här hittar du aktuella avgifter för tillsyn och tillstånd