Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gasol

Gasol är en brandfarlig gas som har många användningsområden. Gasol kan till exempel användas till grillen i trädgården, till matlagning i restauranger eller i samband med undervisning på skolor. Eftersom gasol är en brandfarlig gas kan ett läckage orsaka en brand eller explosion. Det är därför viktigt att gasol hanteras på ett säkert sätt.

Vad är gasol?

Gasol är ett svenskt namn på en gasblandning som till största del består av gaserna propan och butan. I Sverige marknadsförs gasol ofta under namnet Propan 95, vilket innebär att den innehåller minst 95 % propan.

Vid rumstemperatur och atmosfärstryck är gasol en gas. Gasol förvaras och transporteras dock som en vätska i tryckkärl. Gasolen kan antingen förvaras i flyttbara gasolflaskor eller i fast installerade cisterner.

Vilka risker finns med gasol?

Gasol är en brandfarlig gas vilket innebär att den kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Det räcker med låga koncentrationer gasol (2-10 %) för att en antändbar gasblandning ska bildas. Det är därför mycket viktigt att undvika att gasolen läcker ut och att utrymmen där gasol hanteras är väl ventilerade.

Gasol är en gas som är tyngre än luft. Det innebär att gasol som läcker ut kan sprida sig längs med marken och leta sig ner i lågpunkter, källare och liknande där den sedan kan antändas. För att kunna ventilera bort läckande gasol krävs ventilationsöppningar både högt och lågt i förvaringsutrymmet.

Gasol förvaras i tryckkärl. Om behållarna utsätts för uppvärmning eller brand ökar trycket i behållarna vilket kan göra att de exploderar. De flesta typer av gasolflaskor har ventiler som släpper ut gasen om trycket blir för högt, så kallade säkerhetsventiler. Det är dock viktigt att förvara gasolflaskor på en plats där de inte riskerar att utsättas för brand, till exempel i en egen brandcell.

Vilka krav gäller vid hantering av gasol?

Gasol är en brandfarlig vara och omfattas därmed av bestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Hantering av gasol omfattas även av krav i olika föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger ut. Den som hanterar gasol är skyldig att känna till vilka krav som gäller samt att se till att hanteringen lever upp till kraven.

MSB har gett ut informationsmaterial som beskriver vilka krav som gäller i olika typer av verksamheter. Bland annat finns informationsblad för restauranger, skolor, hem och fritid, samt laboratorier. Informationsmaterialet finns tillgängligt på MSB:s webbplats.

Tillstånd

Vid hantering av gasol krävs oftast tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillstånd ska sökas hos Räddningstjänsten Syd med hjälp av en blankett som du hittar här.

Vid hantering av större mängder än vad som anges i tabellen nedan krävs det tillstånd.

Hantering Brandfarliga gaser
Yrkesmässig publik verksamhet, där någon del av hanteringen sker inomhus. 2 liter

Yrkesmässig publik verksamhet, där ingen del av hanteringen sker inomhus.

60 liter
Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus. 250 liter
Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus. 1000 liter
Icke yrkesmässig hantering 60 liter gasol och 10 liter andra gaser