Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga varor yrkesmässigt eller i större mängd behöver oftast ha tillstånd för hanteringen. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Ansök om tillstånd

Inom kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö är Räddningstjänsten Syd tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga varor.  Blanketten för att ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor hittar du i vänstermenyn under rubriken Blanketter för ansökan och anmälan.

För att Räddningstjänsten Syd ska kunna pröva ansökan behöver den innehålla alla nödvändiga uppgifter och handlingar. När du fyller i blanketten är det därför viktigt att du noga läser igenom instruktionerna, fyller i alla uppgifter och bifogar alla handlingar som efterfrågas. Vi kommer inte påbörja prövningen förrän ansökan är fullständig.

Vi tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Observera att avgiften tas ut även om ansökan dras tillbaka eller avslås.

Här hittar du aktuella avgifter för tillsyn och tillstånd

Anmälan av föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten och anmäla dessa till Räddningstjänsten Syd. En föreståndare ska verka för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och att hanteringen uppfyller kraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.

Använd blanketten nedan Om du vill anmäla en ny föreståndare till ett befintligt tillstånd behöver du göra en anmälan. Om du ansöker om nytt tillstånd kan föreståndarna anmälas via blanketten för ansökan om tillstånd. Blanketter hittar du i vänstermenyn under rubriken Blanketter för ansökan och anmälan.

En föreståndare ska ha tillräcklig kompetens och de befogenheter och förutsättningar i övrigt som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. När en ny föreståndare anmäls behöver du därför även skicka in ett förordnande som anger föreståndarens arbetsuppgifter och befogenheter samt ett dokument som intygar föreståndarens kompetens, till exempel ett utbildningsintyg.

Anmälan av ny verksamhetsutövare

När en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verksamhetsutövare får verksamheten fortsätta att drivas enligt tidigare tillstånd. Detta gäller under förutsättning att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmälts till Räddningstjänsten Syd och att en ansökan om nytt tillstånd lämnas in senast tre månader efter att bytet har skett. Om du vill anmäla en ny verksamhetsutövare behöver du ange följande uppgifter:

  • Den nuvarande verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
  • Tillståndets diarienummer
  • Den nya verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
  • Datum för bytet av verksamhetsutövare

Anmälan ska skickas till info@rsyd.se.

Anmälan av olyckor och tillbud

Tillståndshavaren är skyldig att underrätta Räddningstjänsten Syd om det inträffar en olycka till följd av brand eller explosion. Detsamma gäller om en händelse inträffar där risken är hög att det skulle ha kunnat leda till en olycka. Att följa upp olyckor och tillbud är en viktig del i vårt arbete med att förebygga liknande händelser och för att öka kunskapen om hur brandfarliga varor hanteras på ett säkert sätt. Anmäl en olycka eller ett tillbud via blanketten  för anmälan av olycka eller tillbud.

Samråd

Den som driver tillståndspliktig verksamhet ska samråda med tillsynsmyndigheten om hur risken för olyckor kan minimeras, när sådant samråd behövs med hänsyn till förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen.

Om du vill boka in ett samråd kan du skicka ett e-postmeddelande till info@rsyd.se eller ringa Räddningstjänsten Syds växel på 046-540 46 00.