Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandfarlig vara

Tillstånd för brandfarlig och brandreaktiv vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten Syd är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller hantering av brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge kommuner.

Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).
 
Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).
 
Brandreaktiva varor innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Hur regleras hanteringen av brandfarliga och brandreaktiva varor?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter, allmänna råd och handböcker för hantering av brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor. Alla finns att hämta på MSB:s webbplats. Bland annat finns föreskrifter som reglerar när tillstånd krävs, detaljföreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och explosiva varor.

Det finns även ett flertal informationsblad som beskriver god hantering i specifika miljöer exempelvis hantering i skolor, på restauranger och i bilverkstäder.

Räddningstjänsten Syd rekommenderar den som ska söka tillstånd att besöka MSB:s webbplats för att säkerställa tillgången till de senaste uppdateringarna av föreskrifter och informationsblad som gäller just den egna verksamheten.  

När behövs ett tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara och vilken mängd brandfarlig vara som ska ska hanteras. Fullständig information finns i MSB:s tillståndshandbok (pdf). Tabellen nedan är hämtad ur handboken och ger en bra vägledning.

blobid0.png

Vissa typer av hantering av brandfarlig vara är undantagna från tillstånd. Dessa redovisas i tillståndshandboken.

Observera att förändringar har skett i förhållande till äldre föreskrifter. Vissa verksamheter som tidigare inte behövde tillstånd är nu tillståndspliktiga och tvärtom. Observera även att möjligheten att lämna in anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har försvunnit. Verksamheter som tidigare endast behövde lämna in anmälan kan därmed vara tillståndspliktiga. 

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifterna för respektive hantering följas. 

Att ansöka om tillstånd i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge

Ansök genom att skicka in blanketten Tillståndsansökan brandfarlig vara/brandreaktiv vara inom Räddningstjänsten Syd (pdf).

Det är viktigt att din ansökan är komplett och följer anvisningarna som är angivna i blanketten. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning,  klassningsplaner, ritningsunderlag och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Ett utfärdat tillstånd löper vanligtvis på 6 år. I vissa fall där verksamheten är relativt oföränderlig över tid kan tillstånd utfärdas på 12 år.

För frågor gällande tillstånd kontakta oss på telefon 046-540 46 00 eller via e-post till info@rsyd.se

Anmälan om föreståndare

Vid tillståndspliktig hantering av brandfarlig och brandreaktiv vara ska det finnas minst en utsedd föreståndare. Denna roll är central i den faktiska hanteringen av de tillståndspliktiga varorna. I gällande lagstiftning har föreståndaruppdraget förtydligats, och det är viktigt att verksamheten ser till att det finns förutsättningar att som föreståndare kunna utföra de skyldigheter som vilar på föreståndaren. Förutsättningar som alltid behöver säkerställas är

  • Tillräcklig delegation i organisationen
  • Möjligheter att följa hanteringen av brandfarlig/brandreaktiv vara
  • Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter
  • Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

För att anmäla föreståndare skickar du in blanketten anmälan om föreståndare (pdf). Mer information om föreståndare hittar du i MSB:s informationsblad gällande föreståndare brandfarlig vara (pdf).

Goda råd till den som söker

Det är den juridiska person som har den juridiska och faktiska rådigheten över varorna som ska söka tillståndet. Enklare uttryckt är det den högst ansvariga i den verksamhet som hanterar varorna som ska söka.

Viktigt är att skicka in en komplett ansökan och att ansöka i god tid innan hanteringen ska påbörjas eller det befintliga tillståndet löper ut. En stark rekommendation är att söka minst tre månader i förväg.

Vad kostar tillståndet?

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska vara kostnadsneutral. För att den sökande ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar ersättning för diarieföring, inläsning i ärendet, arkivering, kontroll tekniska villkor, kvalitetsgranskning tekniska villkor, beslut av tillstånd, ev. underhandskontakt, platsbesök, avsyning, avsyningsprotokoll och kvalitetsgranskning avsyningsprotokoll.

Då tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras. 

Nya tillsyns- och tillståndsavgifter från 1 januari 2020

Från 1 januari 2020 gäller nya tillsyns- och tillståndsavgifter(LSO och LBE) i samtliga kommuner inom Räddningtjänsten Syd. Dessa beslutas av respektive kommun.

Observera att avgift tas även om du drar tillbaka din ansökan och inte får ett tillståndsbevis.

Samråd

Enligt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska tillståndshavaren i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten.

9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska samråda med tillsynsmyndigheten om hur risken för olyckor kan minimeras, om sådant samråd behövs med hänsyn till förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen.

Samrådsförfarandet innebär att tillståndshavaren fyller i och skickar in ett formulär tillsammans med en enklare riskutredning och en skiss/ritning över den planerade åtgärden. Dokumentationen kommer att utgöra grunden för samrådet. Därefter kommer tillståndshavaren att bli kontaktad av Räddningstjänsten för ett samråd via telefon. Här sker även en överenskommelse om ett eventuellt platsbesök. Samrådet ska inte förväxlas med ett tillstånd till den planerade åtgärden utan räddningstjänstens roll är att stödja.

Skicka in Blankett för anmälan om samråd (pdf).

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Att följa upp olyckor och tillbud är en viktigt del i tillståndsmyndighetens arbete med att förebygga liknande händelser och för att öka kunskapen om hur brandfarlig vara hanteras på ett säkert sätt.

Anmäl tillbud genom att fylla i och skicka in Blankett för anmälan om tillbud (pdf).

Är du osäker på om du ska anmäla ett tillbud, kontakta oss på telefon 046-540 46 00 eller via e-post till info@rsyd.se.

Tillsyn

Rsyd är både tillstånds och tillsynsmyndighet gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor. En planerad tillsyn sker vanligtvis mitt i löptiden för tillståndet dvs. efter ca 3 år. En tillsyn kan också vara händelsebaserad mot bakgrund av inträffade tillbud eller inkommen information om brister i hanteringen. Tillsynen kan även vara temabaserad vilket innebär att tillsynsmyndigheten utför tillsyn på exempelvis alla restauranger som hanterar gasol.

Du som verksamhetsutövare kan också begära en tillsyn. Detta kan vara ett verktyg om det exempelvis finns osäkerheter i den fysiska hanteringen eller oklarheter i ansvarsfördelningen mellan aktörerna som hanterar den brandfarliga varan.

Vid en tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs. Tillsynsmyndigheten har rätt att genomföra tillsyn även i verksamheter som inte är tillståndspliktiga.

För frågor kontakta tillsyn direkt på telefon 046-540 46 99 eller via e-post till tillsyndirekt@rsyd.se.