Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avtal räddningstjänst

En räddningstjänstanläggning avser i första hand ett direkt personskydd och i andra hand ett egendomsskydd. Vid larm från en räddningstjänstanläggning påkallas fri väg (utryckning med blåljus). Utryckning sker enligt larmplan och är kostnadsfri.

Exempel på verksamheter med avtal räddningstjänst:

  • Kriminalvård
  • Sjukhus
  • Äldrevård
  • Övriga vårdbyggnader

Förutsättningen för att teckna ett räddningstjänstavtal redan från början är att anläggningen kompletterats med någon form av larmfördröjning, att verksamheten själv kontrollerar ett eventuellt larm och vidtar nödvändiga åtgärder (utrymmer, undersöker, återställer eller larmar räddningstjänsten).

Detta kan göras genom att införa antingen larmlagring, motringning via SOS eller timerfunktion som frånkopplar signalen till SOS under förutbestämda tider (tider som verksamheten själv reglerar, exempelvis under normal verksamhetstid/kontorstid). I annat fall gäller avtal Teknisk service.

Kontakta er anläggningsfirma för diskussion om vilken funktion som är lämpligast utifrån de tekniska och organisatoriska förutsättningarna.

I samband med anslutning
Vid uppförande av anläggningen bör samråd ske med Räddningstjänsten Syd för placering av centralapparat och nyckelskåp.

Vid anslutningstillfället (den dagen avtalet träder ikraft) besöker vi er. Vi behöver då:

  • En kopia av anläggarintyget
  • En kopia av leveransbesiktningsintyget
  • En kopia av utförandespecifikation
  • En huvudnyckel för placering i nyckelskåpet
  • Två namngivna utbildade anläggningsskötare

Så snart ni tagit beslut om vilken typ av avtal som är aktuellt för er samt eventuellt då också vilken form av larmfördröjningsfunktion ni valt återkommer ni till oss. Därefter skickar vi avtal för påskrift.

Fram tills dess att den praktiska avtalshanteringen är klar med Räddningstjänsten Syd bör anläggningen anslutas till SOS Alarm för att inte stå utan åtgärd vid en eventuell brand. Det är viktigt att komma ihåg att under denna tid kan räddningstjänsten endast larmas via 112.

Tillsyn
En räddningstjänstanläggning som inte uppfyller kvalitetsplanen kan, efter påminnelse, föreläggas enligt lagen om skydd mot olyckor 5 kap, 2§ att vidta kvalitetshöjande åtgärder.

Adress för dokument som ska skickas in
Räddningstjänsten Syd, Automatiskt Brandlarm
Box 4434
203 15 Malmö
Telefon: 046-540 46 90
Fax: 040-12 70 36
E-post: automatlarm@rsyd.se