Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslutning av automatlarm

Vid anslutning av ett automatlarm till Räddningstjänsten Syd finns det två olika avtalsformer. Teknisk service och Räddningstjänst. Räddningstjänstavtalet delas upp i två kategorier. Hög tillförlitlighet eller Stor konsekvens. Klassificeringen av anläggningen beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och/eller vilka krav som angetts i bygglovshandlingarna.

Räddningstjänstavtal kan vara aktuellt för verksamheter där risken är hög för stor konsekvens vid brand eller där automatlarmssignalen har hög tillförlitlighet. Vid räddningstjänstuppdrag påkallas fri väg (utryckning med blåljus) för att förkorta insatstiden. Utryckning sker enligt larmplan och är kostnadsfri.

Teknisk serviceavtal kan vara aktuellt för verksamheter där automatlarmet främst utgör ett egendomsskydd, där en eventuell brand förväntas ge begränsade konsekvenser samt där automatlarmssignalen har låg tillförlitlighet. Vid Teknisk servicelarm sker framkörning utan påkallande av fri väg (utryckning med blåljus). Insatstiden kan därför bli något längre än vid räddningstjänstuppdrag. Tjänsten är avgiftsfinansierad enligt avtal.

För att kunna teckna ett avtal finns följande förutsättningar:

  • Anläggningen är klassificerad som antingen en Räddningstjänstanläggning eller Teknisk serviceanläggning.  
  • Det finns en Kvalitetsplan.
  • Larmlagring och larmorganisation finns under normal verksamhetstid.
  • Det finns uppföljnings- och tillsynsrutiner inom verksamheten.

Idag ställs ofta krav på kvalitetshöjande arbete inom flera olika områden i en verksamhet. Miljö och säkerhetsarbetet är en del av dessa. Räddningstjänsten Syd ställer krav på systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. Ett arbete som även omfattar automatlarmsanläggningen.

Kvalitetsplanen
Kvalitetsplanen är grunden i ett aktivt automatlarmsarbete och verktyget för att uppnå en hög kvalitet på automatlarmsanläggningen. I kvalitetsplanen anges också rutiner för intern respektive extern revision/tillsyn.

Den syftar till att garantera en driftsäker anläggning med hög tillförlitlighet i utgående larmsignal, det vill säga att sannolikheten för att det är ett skarpt brandlarm är högre än att det skulle vara ett oönskat automatlarm av annan orsak än brand.

Planen är generell och ska i så stor omfattning som möjligt integreras i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.

Om det vid upprepade tillfällen visar sig att kvalitetsplanen inte uppfylls, trots påminnelse, kan föreläggande enligt 5 kap. 2 § i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor utdömas för anläggningar enligt kategori stor konsekvens. För anläggningar enligt kategori hög tillförlitlighet kan bortkoppling eller uppsägning av avtal bli aktuellt.

Kvalitetskrav

Anläggningarna följer reglerna enligt SBF 110. Detta innebär bland annat:

  • Månadsprov, kvartalsprov och revisionsbesiktning ska utföras.
  • Serviceavtal med anläggningsfirma ska finnas.
  • Utbildade anläggningsskötare ska finnas.
  • Fungerande larmlagring eller annan tillförlitlighetshöjande åtgärd och larmorganisation ska finnas.

SBF 110 i sin helhet hittar du på www.svbf.se

Arbetet sker i dialog med kunden för att hitta de bästa lösningarna för att höja kvalitet och tillförlitlighet. 

Adress för dokument som ska skickas in
Räddningstjänsten Syd, Automatiskt Brandlarm
Box 4434
203 15 Malmö
Telefon: 046-540 46 90
Fax: 040-12 70 36
E-post: automatlarm@rsyd.se