Organisation

2. Organisation


Beroende på storlek och struktur på företaget/verksamheten kan
brandskyddsorganisationen se olika ut. I små organisationer kan
en och samma person ansvara såväl för det byggnadstekniska
brandskyddet som för det organisatoriska brandskyddet. I större
organisationer kan befintlig organisationsmodell följas och ansvaret
fördelas på respektive avdelning eller byggnad. Man bör sträva
efter att knyta samman ansvaret till en person, brandskyddssamordnaren.
Det skall vara tydligt att VD eller högste chef är den
som ansvarar för brandskyddet som helhet. Oavsett storlek på
brandskyddsorganisationen skall den dokumenteras och hållas
aktuell.
Där ägare och nyttjanderättshavare (den som bedriver verksamheten)
inte är densamme förordas två organisationer för brandskyddetEn som ansvarar för byggnaden och en för verksamheten.
Om man redan har en organisationsstruktur för sitt arbetsmiljöarbete
kan brandskyddsarbetet ingå som en del i detta. Då arbetsmiljöarbete
och brandskyddsarbetet har många likheter kan denna
modell vara effektiv.
Vid tillstånd för brandfarliga och explosiva varor ställs krav på en
föreståndarorganisation som ansvarar för att hanteringen sker på
ett riktigt sätt. Genom att knyta organisationen för brandfarlig
och explosiva varor med den för SBA görs ytterligare samordningsvinster.

Arbetsuppgifter

Varje enskild befattningshavare i en brandskyddsorganisation
skall ha en tydlig väl avgränsad arbetsuppgift. Genom tydligheten
kan den egna organisationen såväl som tillsynsmyndigheten
(räddningstjänsten) enkelt bedöma om någon arbetsuppgift
saknar befattningshavare


Brandfarlig och explosiv vara

På uppdrag av våra medlemskommuner hanterar nu Räddningstjänsten Syd tillstånd för brandfarlig och explosiv vara.

Mer om lagen och hur du ansöker om tillstånd hittar du här

Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se