Explosiv vara

När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering överföring och import av explosiva varor.

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Syd har på uppdrag av våra medlemskommuner tagit över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom förbundets verksamhetsområde (gäller kommunerna Eslöv, Kävlinge, Burlöv, Lund och Malmö).
Det innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten Syd som kommer att hantera din tillståndsansökan – inte Polisen så som det var tidigare.

Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m.  Mer information finns bl.a. i guiden till ansökan.
Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Tillståndsansökan
Tillståndsansökan fyrverkeriförsäljning
Så här fyller du i ansökan
Anmälan om föreståndare

Vilka regler för hantering gäller?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hantering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på myndighetens webbplats.

Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Vad kostar tillståndet?

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen skall ske till självkostnadspris.
För att den sökande ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar ersättning för diarieföring, inläsning i ärendet, arkivering, kontroll tekniska villkor, kvalitetsgranskning tekniska villkor, beslut av tillstånd, ev. underhandskontakt, platsbesök, avsyning, avsyningsprotokoll och kvalitetsgranskning avsyningsprotokoll.
Då tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Kategori  Exempel  Enhetstaxa
E 1. Fyrverkeriförsäljning 5 670 kr
E 2. Förvaring av explosiva varor i mindre omfattning hantering av krut för egentillverkning av ammunition  5 670kr
E 3. Förvaring av explosiva varor i större omfattning lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar 9 720 kr
E 4. Godkännande av föreståndare Ändring av angiven föreståndare 1 620 kr
E 5. Tillstånd för överföring 1 620 kr
E 6. Avslag av ansökan om tillstånd för explosiv vara 3 240 kr


Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.
Blankett för anmälan om tillbud

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av explosiv vara.
Tillsyn sker med regelbundet intervall om 1, 2 eller 4 år beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.


Press
Arkiv>>

Sociala medier


Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se