Brandfarlig vara

När krävs tillstånd?

 Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Om du behöver tillstånd eller inte beror bl.a. på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarlig vara du ska hantera.
Vissa typer av hantering av brandfarlig vara är undantagna från tillstånd. Dessa undantag redovisas i MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Denna föreskrift gäller från 1 oktober 2013. Observera att förändringar har skett i förhållande till äldre föreskrifter. Vissa verksamheter som tidigare inte behövde tillstånd är nu tillståndspliktiga och tvärtom. Observera även att möjligheten att lämna in anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har försvunnit. Verksamheter som tidigare endast behövde lämna in anmälan kan därmed vara tillståndspliktiga. Mer information om MSBFS 2013:3 finns på www.msb.se.

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska tillämpningsföreskrifterna för respektive hantering följas. 

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Syd har tagit över tillståndshanteringen för samtliga fem medlemskommuner. (Malmö, Lund, Kävlinge, Eslöv och Burlöv)


Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m.  Mer information finns bl.a. i guiden till ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Tillståndsansökan

Så här fyller du i ansökan

Tillståndsansökan brandfarlig vara på restauranger 

Anmälan om föreståndare

Vilka regler för hantering gäller?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hantering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på myndighetens webbplats .  

Vad är brandfarlig vara?

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).
 
Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).
 
Brandreaktiva varor innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Vad kostar tillståndet?

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen skall ske till självkostnadspris.
För att den sökande ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar ersättning för diarieföring, inläsning i ärendet, arkivering, kontroll tekniska villkor, kvalitetsgranskning tekniska villkor, beslut av tillstånd, ev. underhandskontakt, platsbesök, avsyning, avsyningsprotokoll och kvalitetsgranskning avsyningsprotokoll.

Då tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Kategori Exempel Enhetstaxa

B 1. Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara.

Restauranger och skolor. 5 796kr
B 2. Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara. Bensinstation, mindre försäljningsställen, mindre industri. 9 936 kr
B 3. Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara. Mycket stor industri med öppen hantering, stora försäljningsställen. 14 904kr
B 4. Anläggning med mycket omfattande och mycket komplex hantering av brandfarlig vara. 2:4-anläggningar, depåer, processindustrier. 24 840kr
B 5. Inte så vanligt förekommande anläggningar med hantering av brandfarlig vara. Anläggningar som inte går att debitera enligt ovan t.ex. sjukhus, forskningsanläggningar etc. 5 796kr
B 6. Ändring av tillstånd inom ramen för tillståndstiden. 5 796kr
B 7. Avslag av ansökan om brandfarlig vara. 3 312 kr
 

Samråd

Enligt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska tillståndshavaren i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten.

9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska samråda med tillsynsmyndigheten om hur risken för olyckor kan minimeras, om sådant samråd behövs med hänsyn till förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen.

Samrådsförfarandet innebär att tillståndshavaren fyller i och skickar in ett formulär tillsammans med en anpassad riskutredning och en skiss/ritning över den planerade åtgärden. Dokumentationen att utgöra grunden för samrådet. Därefter kommer tillståndshavaren att bli kontaktad av Räddningstjänsten för ett samråd via telefon. Här sker även en överenskommelse om ett eventuellt platsbesök.

Samrådet ska inte förväxlas med ett tillstånd till den planerade åtgärden utan räddningstjänstens roll är att stödja verksamhetsutövaren i sitt ansvarsområde.

Blankett för anmälan om samråd

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

Blankett för anmälan om tillbud

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarlig vara.
Tillsyn sker med regelbundet intervall om 1, 2 eller 4 år beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

 


Press
Arkiv>>

Sociala medier


Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se